Sunday, 31 October 2004

Pam Caerdydd?

Rhywun wedi ysgrifennu ata i ddoe i gofyn pam dw i eisiau mynd i prifysgol yn Gaerdydd -- pam na Aberystwyth?

Dw i ddim yn sicr bod y cynllun ma bydd yn gweithio o gwbl. Ond dw i'n teimlo fel os fydd hi'n llwyddo, fydd hi'n fwy tebyg i llwyddo yn Gaerdydd.

Swyddi ydy un rheswm. Fe fydd fy ngwraig eisiau gweithio fel 'dietitian' yn Gymru. Fe fasen ni'n feddwl bydd i cyfleodd cyflogaeth yn wella yn Caerdydd na yn Aberystwyth. Yn anffodus, fydd rhaid fy ngwraig yn ffeindio swydd am y holl cynllun yn gweithio -- fydd dim digon arian os amgen.

Hefyd, dw i eisiau fy ngwraig i bod yn hapus yn Gymru. O beth allaf i gweld, bydd Caerdydd yn fwy cyffyrddus i hi. Mwy amlgenhedlig ydy Caerdydd, a dw i'n meddwl y bydd dinas amlgenhedlig yn fwy hawdd i cyfanheddu mewn i rhywun fel fy ngwraig -- sy ddim yn deall yr acennau "Eastenders."

Efallai gallai hi'n hapus iawn yn Aberystwyth, ond dw i ddim yn sicr *pa mor hawdd* fasai i ffeindio gwaith. Os ydych chi'n gwybod rhywun sy'n gweithio fel dietitian yn Aberystwyth (neu'n Gaerdydd), ysgrifennwch ata i.

Ar pwnc arall, Nos Galan Gaeaf ydy heddiw. Ddoe, fy ngwraig a fi wedi mynd allan i fy hoff dafarn. Oherwydd mae hi'n penwythnos Nos Galan Gaeaf, roeddwn i'n wisgo fy cilt. Ac rhywun wedi dweud wrtho i'r jôc ma:

"What should a man be wearing beneath his kilt?"
"Lipstick, if he's lucky."

*Dwedais i hynny yn cywir: "how easy?"

Friday, 29 October 2004

Eira man eira mawr

Dw i ddim yn deall y tywydd yn y lle ma o amser i amser. Fel rheol, mae hi'n 4 C y dyddiau ma yn Minnesota, ond heddiw bydd hi'n 23 C (ac yn gwlyb)! Beth? Ble ydy fy eira?

Ydy hi byth yn eira yn Gaerdydd? Meddyliwn i y bydd hi'n dim. Ond dw i ddim yn gwybod am y Caerdydd. Dydw i ddim yn pryderu am tywydd lleoedd achos dw i'n dod Minnesota. Fydd y tywydd bod yn gwaeth na Minnesota -- OK, wel efallai bydd hi'n gwaeth yn y North Pole.

Rhai blynyddoedd yn ôl, fe gafodd Minnesota lluwchwynt ar dydd Halloween, ac oedd yr ysgolion wedi cael ei cau ar dwy dyddiau.

Mae hi'n teimlo fel oedd hi'n arfer eira mwy pan o'n ifancach. Efallai pawb yn dweud hynny -- bod popeth yn wella pan oedden nhw'n ifancach. Dw i ddim yn geisio dweud hynny, dim ond fy mod i'n cofio fwy o eira pan o'n i'n ifancach.

Dw i'n cofio y eira da go iawn gyntaf bod fi a fy mrawd yn weld ym Minnesota (fe gaethon ni* ein geni yn Texas). Oedd yr eira yn dod lawr yn mor trwm. Roedden ni'n chwarae yn y buarth blaen ac doedd fy mam yn gallu weld ni o'r ffenestr tŷ oherwydd oedd yr eira yn mor trwchus.

Dw i ddim yn cofio tywydd fel hyn o'r gaeaf diwethaf. Ac mae nhw'n dweud y bydd y gaeaf hyn yn sych. Trueni, dw i'n dweud.

*Beth ydy'r ffordd cywir i dweud "we had?"

Thursday, 28 October 2004

Allaf i ddim cysgu

Mae gormod pethau ar fy meddwl -- dw i ddim yn gallu cysgu.

Fe es i'w cysgu ar 11 nos (ar ôl rhyw gyda fy ngwraig. Hwre!) ac rŵan mae hi'n 5 bore. Codais i ar 4:30 bore ac yn gosod yno yn meddwl am cymaint o pethau.

Rydw i'n meddwl am yr etholiad 'ma. Rydw i'n pryderus iawn bydd Bush yn ennill, a does dim byd y gallaf i wneud heb pleidleisio (ac hyd yn oed heb y pryder am pleidleisiau pobl arall, chi'n gwybod y fydd fy pleidlas dim yn bod o bwys). Doeddwn i ddim erioed bod mor pryderus am etholiad. Ond dw i'n credu go iawn ei bod hi'n bosib y bydd Bush yn bwchio'r wlad 'ma tu hwnt trwsio.

Dw i'n gweithio i cwmni bod yn un o'r allfa newyddion mwyaf yn yr UDA, ac mae rhaid i fi gweithio ar Nos Etholiad am 12 oriau. Mae fy gyflogwr twp yn gallu gofyn i fi i gweithio cymaint diolch i Bush. Mae'r undebau yn hollol wan yn yr UDA (a does dim undeb newyddiadurwyr beth bynnag) a oedd y gweinyddiaeth Bush yn gwthio deddfau cyflogaeth newydd bod yn taflu deddfau 'overtime. Felly, mae rhaid i fi gweithio tri oriau ychwanegol ar Nos Etholiad ond chawn i ddim fy talu ychwanegol (gweithiwr cyflogedig ydw i). Rydw i o hyd yn edrych mewn ai ydy hynny'n hollol cyfreithlon, ond mae hi'n edrych fel ydy -- diolch i deddfau Bush; gafodd eu deddfu rhai misoedd yn ôl. Ac mewn yr economi 'ma, does dim lawer o dewision arall am swyddau. Rydw i eisoes yn chwilio am swydd arall. Does neb dim yn cyflogi.

Rydw i'n hefyd pryderus am Cymraeg, wrth gwrs. Dw i ddim yn teimlo fel dw i'n talu digon o ystyriaeth i fy dysg Gymraeg. Does dim digon o amser gyda fi (diolch i'r ffaith fy mod i'n gweithio cymaint, efallai?) i wneud y pethau fy mod i eisiau wneud. Ac dw i'n pryderus iawn fydd fy Nghymraeg yn digon da i mynd i Prifysgol Caerdydd.

Ac ar yr un amser, dw i eisiau cael amser i gweithio ar fy nofel. Dw i eisiau bod yn gorffen gyda'r nofel 'na cyn mis Mawrth, a hoffwn i bod gorffen cyn hynny.

Dyma'r pa fath o pethau bod yn fy cadw i'n heb cysgu drwy'r nos. Ac rŵan, mae rhaid i fi ymbaratoi i fynd i'r gwaith.

Tuesday, 26 October 2004

Yn siarad rhamantus

Cwestiwn bach gyda fi. Neithiwr, oeddwn i'n geisio talu canmoliaeth i fy ngwraig, ac oedd eisiau arna i dweud "I love your neck" (Ie, paid dechrau gyda fi am bod yn girly). Ddylwn i dweud, "Dw i'n ei garu dy gwddf," neu "Dw i'n caru dy gwddf," neu rhywbeth yn hollol wahanol?

Rydw i'n meddwl mae hi'n diddorol faint o diddordeb Cymry mewn etholiad America. Heblaw fi, dw i ddim yn nabod unrhywun sy'n gwybod am y gwleidyddiaeth Prydain. Efallai bydden nhw gwybod pwy ydy Tony Blair, ond dim byd am plaid Blair, neu Michael Howard, neu Charles Kennedy -- ac, wrth gwrs, dim o gwbl am Dafydd Iwan.

Rydw i'n gwybod pam pobl dros y byd yn gwylio’r etholiad America. Mae America yn mor unig o'r gweddill y byd, ac mae hyn yn poenus iawn oherwydd dyn ni'n cael effaith fawr ar y byd.

Mae'n flin da fi, byd.

Ond, mae rhaid i fi cyfaddef i chi -- dw i'n poeni y bydd Bush yn ennill. Dw i ddim yn gallu cysgu oherwydd mae ofn fydd Kerry yn colli arna i.

Mae'r pôlau piniwn yn gynnig dim byd. Mae'r pôlau piniwn yn mynd ym mhobman, a dw i ddim yn meddwl eu bod nhw'n gallu cael eu ymddiried. Mae'r 'pollsters' dim ond yn ffônio pobl i gofyn eu barn -- ond y pobl mwyaf yn America ddim eisiau siarad ar y ffôn i rhywun dydyn nhw ddim yn gwybod. Mae casáu 'telemarketers' arnon ni yn America, ac os dyn ni'n weld rhyw rhif ffôn ein bod ni ddim yn nabod -- fydden ni ddim ymateb. Hefyd, y mwyafrif pobl ifanc yn defnyddio ffônau symudol, a dydy'r 'pollsters ddim yn ffônio y rhifau hwnnw. Felly, does dim y 'pollsters' yn gwybod y barn wir o'r pobl America.

Rydw i'n geisio i dychmygu'r barn y bobl oddi 'yard signs, ond dydy hynny ddim yn helpu. Yn y dinas, o ble dw i'n byw, dw i'n weld arwyddion Kerry, gan mwyaf. Ond yn maestrefi, o ble fy rhieni yn byw, dw i'n weld gormod arwyddion Bush. Dw i ddim yn gallu dychmygu mewn pa un cyfeiriad bydd yr etholiad 'ma yn mynd.

(Mae'n flin da fi. Rydw i'n geisio dweud pethau bod yn gwthio fy iaith rhy ymhell)

Hwre mynwesau!

Heno, dw i'n yfed Summit Winter Ale. Prynais i Sample Pack ar dydd Sadwrn a dw i'n meddwl fy mod i'n hoff o'r India Pale Ale y mwyaf.

Dyna chi: siarad cwrw. Fe fydda i'n dysgu Cymraeg yn go gyflym fel hynny! Pan bues i'n ymweld Cymru ym 2002, oedd pobl eisiau siarad am Irac, ac oedd hynny'n anodd iawn. Mae hi'n digon anodd i geisio esbonio'r twpdra Bush mewn Saesneg! Oedd hi'n amhosib i geisio i wneud hyn mewn iaith fy mod i'n dysgu!

Fe fasai'n well i fi i siarad am cwrw. Beth bynnag, dw i'n hoffi cwrw mwy na Bush neu'r gwleidyddiaeth fy wlad. Daro, dw i ddim yn hollol sicr fy mod i eisiau'r UDA fel fy wlad.

Shhh, Chris bach. Paid dweud pethau gas am America. Mae John Ashcroft yn darllen, tebyg. Mae'n well i fi feddwl am cwrw a benywod. Mmm, mynwesau...

OK, iawn. Mae'r cwrw hwn yn da iawn. Mae casáu arnaf i am fy gellau ymennydd!

Rydw i'n geisio bod yn doniol, ond dw i ddim sicr fy mod i'n digon meistr o'r iaith i dweud jociau. Efallai pobl yn darllen hynny ac yn meddwl: "O, trueni -- alcoholig ydy e. Mae hi'n mor drist."

Yn y newyddion ysgolion -- dydy pethau dim yn newid. Fe fydda i'n eistedd lawr y penwythnos ma ac yn gweithio ar gwneud cais. Ac wedyn, dw i'n aros, dw i'n meddwl. Fe fydda i'n gweithio galed i gwella fy Nghymraeg cyn fynd i Cymru i cael fy asesu. Rydw i wedi ysgrifennu atyn nhw (Ysgol y Gymraeg) heddiw i gofyn pa un ddylwn i wneud cyntaf: Gwneud cais neu ymweld gyda nhw. Rydw i'n aros i clywed yn ôl o nhw.

Anfonodd Nic Dafis y linc ma heddiw. Fe allaf i profi fi fy hun tipyn bach. Ond fy broblem mwyaf i fi bydd gwrandawiad. Mae rhaid i fi defnyddio'r radio cymaint fel bosib, dw i'n meddwl.

Ond uffach, rhai o'r cerddoriaeth ar y gorsaf 'na. Pwy sy'n hoffi cachiad fel "Cer Nawr?" Rydw i'n clywed y cerdded 'na yr holl amser ar Radio Cymru, a, wir, pwy yn y byd yn hoffi 'na?

*Mae Sample Pack yn dal 12 cwrwiau: 3 Winter Ale; 3 Grand Bohemian Ale; 3 India Pale Ale; 3 Extra Pale Ale.

Friday, 22 October 2004

Mae gen i ofn

Ers glywais i yn ôl Ysgol y Gymraeg, dw i wedi parlysu gyda'r ofn. Mae ofn methiant fawr arna i. Mae hi'n mor fawr fy mod i'n rhoi'r gorau i'r pethau dw i eisiau wneud ar gyfer ofn methiant.

Mae ofn fi'n mor drwg, dw i ddim yn gallu siarad amdano. Dydw i ddim yn teimlo mor twp. Mae casáu’r teimlo o yn teimlo twp oherwydd dydych eich breuddwydion ddim yn realistig. Rydw i'n meddwl y allwn i ennill gradd Cymraeg, ond dw i ddim yn gwybod. Dydw i ddim yn gwybod os fy Nghymraeg yn digon da.

Ond bydda i'n geisio. Fe fydda i'n gweithio'n galed i gwella fy Nghymraeg ac wedyn mynd i'r Cymru ac yn gobeithio y bydda i wedi wneud digon.

Ond ar ôl hynny -- uffach. Mae cymaint o pethau. Dydw i ddim eisiau meddwl amdanyn nhw rŵan.

Pwnc arall...

Rhywun wedi gofyn fi am fy gwleidyddiaeth personol ddoe. Rydw i'n tybio e bod yn gofyn achos dw i wedi dweud fy mod i'n dod o Texas.

Mae hi'n anodd iawn i cael tipyn acen Texas y dyddiau ma. Pan o'n i'n ifanc, Mrs. Turner -- fy athrawes ailgradd -- wedi i dweud wrtho i: "You'll never get anywhere with a Southern accent; you better lose it." Doedd hi ddim yn gwybod pa mor wir oedd hi!

Pan bues i'n ymweld Cymru ym 2002, oedd pobl yn amheugar iawn o Americanwyr. Rydw i'n meddwl ei bod hi'n teimlad gryfach rŵan. Pan rydw i'n meddwl am mynd i'r Caerdydd, dw i'n meddwl am y ffaith y bydd pobl yn fy casáu fi'n awtomatig ar gyfer bod Americanwr.

I dweud y gwir, dw i ddim eisiau arddangos fy gwleidyddiaeth personol, ond bydda i'n dweud hynny:

Yn yr UDA, os ydych chi'n beirniadol o pethau, bydd pobl yn dweud wrthoch chi, "Love it or leave it." Meddwl amdano, a'r ffaith fy mod i eisiau ennill gradd yn Caerdydd.

Os dw i'n teimlo fel dweud mwy na hynny, efallai y bydda i. Ond dim rŵan.

Thursday, 21 October 2004

Mae nhw wedi ysgrifennu yn ôl

OK, dw i wedi clywed yn ôl gan Prifysgol Caerdydd a dydy hi ddim yn edrych rhy anodd i wneud cais. Mae nhw wedi dweud fy mod i ddim angen Safon Uwch. Gollyngdod fawr ydy hynny.

Yr unig cwestiwn ydy am fy lefel Cymraeg.

"Ond fe fyddai angen inni asesu safon eich Cymraeg, yn naturiol," mae nhw wedi ysgrifennu.

Mae nhw'n awgrymu fy mod i'n mynd i Gymru ac ymweld a nhw cyn yr haf. Does dim problem da fi gyda'r syniad hwn, ond baswn i eisiau gwybod (neu'n cael syniad da o) fy lefel Cymraeg cyn i mi fynd. Mae hediad i Gymru yn gostio $312 (£170) neu fwy; dw i ddim eisiau hedfan yno a dysgu bod does dim siawns o mynd i'r prifysgol. Fe faswn i eisiau bod yn sicr bod fy Nghymraeg yn digon da.

Ond sut i wneud hynny? Does dim syniad o gwbl am fy lefel Cymraeg.

Rydw i'n meddwl y gallwn i gweithio yn galed iawn ac efallai bod yn barod i siarad iddyn nhw ym mis Chwefror neu mis Mawrth. Wrth reswm, baswn i eisiau i wneud profion yn hwyr fel posib. Ac hyd yn oed gyda'r aros, faswn i ddim yn gwybod bod fy Nghymraeg yn digon da.

Ydych chi'n gwybod? Rydw i'n meddwl bod angen sgiliau Safon Uwch gyda fi i cael fy derbyniad mewn Ysgol y Gymraeg. Ydw i'n yno eto? Os na, beth ydw i'n angen i wneud? Fe fydd hi'n anodd iawn i gwella fy Nghymraeg heb rhywun gyda'r i siarad. Mae ychydig o llyfrau gyda fi, a dw i'n gallu edrych yr newyddion a gwrando i'r radio ar-lein -- dw i'n gobeithio fydd hynny'n digon.

Wednesday, 20 October 2004

Bost clywedol

this is an audio post - click to play

Oes y penwythnos eto?

Uffach, dw i wedi blino. Rydw i eisiau cysgu, ond pan dw i'n wneud hynny, dw i'n teimlo fel dw i'n gwastraffu fy mywyd. Felly, dw i'n codi am 7 bore i ysgrifennu ar fy mlog. Efallai rhai bobl bydd yn dweud bod ysgrifennu ar blog ydy mwy o gwastraff na cysgu, ond dydyn nhw ddim yn ceisio gwella eu Gymraeg.

Rydw i o hyd yn aros i ymateb o'r Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd. Faint hir (neu 'sut hir?') fydda i angen aros am ymateb o nhw? Rydw i'n poeni bod fy Nghymraeg dim digon yn da. Does dim syniad da fi. Oherwydd fi ydy'r person unig dw i'n nabod sy'n siarad Cymraeg, dw i ddim yn gwybod os fy Nghymraeg yn eithaf da.

Rydw i'n poeni gormod. Mae rhaid i fi yfed mwy.

Pan ro'n i'n arfer byw yn Fargo, North Dakota, trigais i gyda bloke pwy oedd yn wastad dweud: "You aren't drinking enough." Dyma oedd ei ymateb i popeth. Ymateb da oedd hi yn Fargo.

Ond rŵan, mae hi'n 7:53 bore -- rhy gynnar am cwrw. Beth yn y byd mawr ydw i'n dweud?! Mae hi byth yn rhy gynnar am cwrw! Mae hi'n wastad hanner dydd rhywle.

OK. Efallai dylwn i cael cwrw neu dau cyn i fi fynd i'r gwaith...

Tuesday, 19 October 2004

Corfforaeth ynfydion

Rydw i'n gweithio dros moroniaid. Rydw i'n gweithio ar rhyngrwyd, ac ydych chi'n gallu wneud fy swydd o St. Paul, Minnesota, neu St. Petersburg, Rwsia -- dim ots. Oherwydd y taclau i gyd ydy ar y rhyngrwyd.

Mae lawer o pobl dros yr wlad yn gweithio am y corfforaeth -- o California i Effrog Newydd.

Ond, am rhesymau dw i ddim yn gallu deall, mae fy cyflogwyr yn mynnu fy mod i'n bod ar y adeilad pencadlys. Dydyn nhw ddim fy caniatáu fi i gweithio o gartref. Mae nhw'n mor twp. Yn enwedig achos dim ond un gar gyda fy ngwraig a fi. Pe taswn i aros gartref, fe fydd fy ngwraig dim problemau yn mynd i ei prifysgol.

Mae hin deallus i caniatáu eich gweithiwr bod yn hapus. Ond dim fy cyflogwyr eisiau wneud hynny. Ffycin ynfydion.

(Mae hi'n neis iawn i bod yn gallu pisio ar fy swydd ar y rhyngrwyd a dim poeni am dod mewn helbul -- doedd fy cyflogwr ynfydion ddim yn gwybod Cymraeg! Hahahahaha!)

Monday, 18 October 2004

Yn brathu fy ewinedd

Mae rhaid i fi ffeindio teitl mwy cyffrous i'r blog 'ma, dw i'n meddwl. Oes awgrymiadau 'da chi?

Efallai faswn i ddim. Mae hi'n ddrysu iawn i mynd draw yn newid eich enw bob amser.

Rydw i wedi blino lan heddiw, a dw i ddim yn cofio beth oedd eisiau dweud arna i. Ddoe, roeddwn i eisiau ysgrifennu mwy am fy gobaith i mynd a Prifysgol Caerdydd ac ennill gradd Cymraeg. Ond dydw i ddim yn cofio beth yn union dw i wedi eisiau dweud.

Rydw i eisiau ennill gradd Cymraeg oherwydd doedd dim pwnc erioed wedi gafael fy diddordeb i fel Cymraeg. Er gwaethaf fe es i'r prifysgol Americanaidd, does dim gradd prifysgol da fi.

Ym 1996-1997, fe es i'w Prifysgol Portsmouth, yn Lloegr. Oedd yno o ble dw i wedi dechrau i datblygu cariad ar Prydain. Pan ro'n i'n dod yn ôl i'r UDA, doeddwn i ddim yn gallu codi fy diddordeb mewn prifysgol Americanaidd.

Fe ges i fy mhriodi ac, ar ôl tipyn amser, dw i wedi anghofio am gradd. Roeddwn i canolbwyntio ar cynnal fy ngwraig yn ei dysg. Mae rhaid i fi cyfaddef, dw i'n wastad teimlo twp achos does dim gradd 'da fi, ond roeddwn i ceisio i cadw hyn allan o fy meddwl.

Ym 2000, dw i wedi darganfod Cymraeg, a [I have had and continue to have] diddordeb mawr ynddi hi. Ac rŵan, gyda fy ngwraig yn agos i gorffen ei gradd meistr, rydyn ni'n siarad am mynd i Cymru.

Breuddwyd bydd hyn.

Mae hiraeth Brydain arna i mor drwg ers yn gadael saith blwyddyn yn ôl. Ac i mynd yno ac ennill gradd Cymraeg?! Wow. Rydw i'n teimlo mor cyffrous dim ond yn meddwl arno.

Wrth gwrs, mae rhwystrau fawr o fy mlaen i:
 • Arian ydy broblem fawr. Ond, mae hi'n edrych fel allwn i ennill cyllid o'r llywodraeth UDA (ie, am unwaith, yr UDA yn da am rhywbeth). Fe allwn i gwneud cais am benthyciadau FAFSA i mynd i'r prifysgol yn Caerdydd.
 • Yn ffeindio gwaith i fy ngwraig ydy broblem arall. Hyd yn oed gyda'r benthyciadau llywodraeth, rydw i'n sicr ein bod ni'n angen mwy arian na hynny. Mae fy ngwraig eisiau gweithio fel dietegydd, ond dydyn ni ddim yn gwybod sut anodd fasai hi'n bod i ffeindio gwaith iddi hi tasen ni'n mynd i Gymru.
 • Ond y peth sy'n fy mhoeni i'n y mwyaf ydy y cwestiwn o cymwysterau. Oherwydd fe ges i fy dysg yn yr UDA, dw i ddim erioed wedi sefyll 'A-Levels. Dydw i ddim yn gwybod beth ydyn nhw. Mae Prifysgol Caerdydd yn dweud eu bod nhw eisiau tri 'A-Levels. Oes rhyw fath o cywerthydd Americanaidd? Fydd rhaid i fi wneud 'A-Levels' cyn allwn i gwneud cais i Prifysgol Caerdydd?
 • A sut i profi fy Nghymraeg? Doeddwn i ddim erioed wedi cael dosbarth Cymraeg -- dim ond wedi dysgu i fi fy hun. Rydw i'n meddwl fy mod i'n ar lefel canolradd (neu yn uwch), ond sut ydw i profi hyn i pobl sy'n penderfynu [whether to] fy derbyn i?
 • Hefyd, dw i'n hen. Wel, henach. Mae 28 oed 'da fi. Fe fydd hi'n anodd i dechrau gyda prifysgol eto a dw i'n sicr bod y faswn i ddim yn ffitio'n perffaith gyda'r efrydyddion arall. Dydw i ddim eisiau bod y myfyriwr aeddfed twp.

  Ond hyd yn oed gyda pethau'r rhain i gyd, dw i eisiau mynd cymaint! Rydw i wedi ysgrifennu i Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd heddiw, a dw i'n aros i clywed yn ôl. Rydw i'n meddwl amdano bob amser.

  Oes rhyw fath o cyngor gyda chi i fi? Gadael neges o dan yr sylwadau.
 • Sunday, 17 October 2004

  Croeso

  Wel, penderfynais i'w dechrau blog Gymraeg. Dyma fo (neu dyma hi?).

  Efallai fe ddylwn i cyflwyno fi fy hun. Chris Cope ydw i. Ac -- mae'n flin da fi -- Americanwr ydw i. Rydw i'n byw gyda fy ngwraig yn St. Paul, Minnesota, yn a Canol Gorllewin o'r wlad.

  Rydw i'n gweithio fel golygydd copi (mewn Saesneg) ac rydw i'n ysgrifennu erthyglau. Hefyd, dw i'n gweithio ar nofel. Myfyrwraig ydy fy ngwraig, Rachel. Mae hi'n gweithio ar ei gradd meistr mewn iechyd cyhoeddus maetheg (public health nutrition).

  Ar ôl mae hi wedi ennill ei gradd meistr, efallai y bydden ni'n mynd i Gymru. Rydw i eisiau ennill gradd Cymraeg ar Prifysgol Caerdydd. Os ydych chi'n helpu fi gyda'r breuddwyd 'ma, gadael neges o dan mewn blwch sylwadau.

  Rydw i wedi dysgu Cymraeg ers mis Hydref 2000. Rydw i wedi dysgu fi fy hun yn hollol wrth fi fy hun. Rydw i'n defnyddio dim ond yr BBC.

  Rydw i'n gobeithio i diweddaru'r blog 'ma yn aml. A, dw i'n cynllunio i defnyddio ffeiliau clywedol o amser i amser.

  Diolch yn fawr iawn am darllen.