Tuesday, 30 November 2004

Balchder

Chi'n cofio pan dwedais i fy mod i'n gobeithio i gorffen gyda fy nofel yr wythnos ma? Anghofiwch hon. Dw i wedi gorffen neithiwr. Wel, y bore ma i bod yn gywir -- ar 12:20 bore , 30 Tachwedd, 2004, dw i wedi gorffen gyda'r prosiect mwyaf o fy mywyd.

Wedi blino lan ydw i rŵan. Ond dw i'n teimlo mor hapus. Hmm, mae dim ond un potel o cwrw yn fy oergell. Mae rhaid i fi trwsio'r sefyllfa ma cyn heno.

Dw i'n angen golygu'r llyfr o hyd, wrth gwrs, ond dw i wedi gorffen y mwyaf o'r ysgrifennu. Dros y gweddill o'r wythnos ma a dros yr wythnos nesaf, fe fyddaf i'n gweithio ar golygu ac, efallai, ar gwneud cynnig i asiantau llenyddol/cyhoeddwyr. Pwy a wyr i ble bydda i'n mynd o yma...

Monday, 29 November 2004

Mis Rhagfyr eisoes?

Whoa. Mae hi'n bron o mis Rhagfyr. Oeddech chi wedi dechrau gyda eich siopa eto? Fi chwaith. Oherwydd dw i'n geisio cynilo arian am Caerdydd (dw i'n geisio meddwl positif), mae dim ond $100 (£59) gyda fi am Nadolig eleni. Dw i'n wau'r anrheg fy mam -- sgarff ydy hi. Hefyd, mae rhaid i fi prynu rhywbeth dros fy ngwraig, fy mrawd ac ei gwraig, a dwy o'r pobl gyda pwy fy mod i'n gweithio. Rhywbeth yn dweud wrtha i y chaf i ddim digon arian.

Diolch yn fawr iawn eto i'r pobl oedd yn helpu fi gyda fy datganiad UCAS. Os dw i'n gael fy dderbyniad, dw i'n gwybod bydd rhaid i fi prynu cwrw am pedwar pobl o leiaf. A dw i'n gwybod y bydda i'n gofyn am help fwy yn yr dyfodol. Er enghraifft, sut i ffeindio fflat Caerdydd? Mae'r cyfundrefn o ffeindio fflatiau yn Prydain yn wahanol o cyfundrefn UDA. Dydw i ddim yn hollol deall. Ond, does dim rheswm i poeni amdano tan dw i'n cael fy dderbyniad.

Ychwanegiad pethau UCAS, dw i wedi gweithio ar fy nofel y penwythnos 'ma. Dw i'n mor agos i gorffen. Dw i'n geisio gorffen gyda 'rough draft' erbyn y diwedd yr wythnos hwn, felly yr wythnos nesaf (pan does dim gwaith gyda fi) gallaf i gweithio ar golygu'r llyfr.

Sunday, 28 November 2004

Dim byd i gwneud ond aros

"03:48 28 Nov 2004 Your application has been sent to UCAS and will be processed shortly (normally within 24 hours). After it has been processed you will be able to see your application number and password for ucastrack (the UCAS Applicant Enquiry Service)."

Diolch yn fawr iawn i Nic, Geraint a 'Annonymous' am eich help gyda fy datganiad. Does dim byd i gwneud rŵan ond aros.

Friday, 26 November 2004

Mae angen eich help arna i

OK, Dyma ydy fy datganiad UCAS. Mae angen eich help gyda hi. Oes camgymeriadau yma? Efallai gallwn i dweud rhywbeth yn wella? For the love of God, please helpiwch fi gyda hyn:

Uwchben fy gyfrifiadur ydy ffoto platfform trên Conwy, yn y Gogledd Cymru. Gafodd y ffoto ei cymryd ar dydd llwyd mis Rhagfyr, yn ystod taith Cymru yn 2002. Rydw i'n edrych ar y llun hyn bob amser ac yn deimlo hiraeth. Americanwr ydw i -- dydw i ddim yn dod o Gymru a does dim teulu Cymry gyda fi -- ond mae Cymru'n rhan o fy nghalon i. Rydw i'n deimlo fel rydw i'n gartref yno.

Mae'r Gymraeg yn rhan o fy nghalon hefyd. Dydw i ddim erioed cyfarfod Americanwr arall pwy sy'n siarad Cymraeg, ond rydw i'n astudio'r iaith bob dydd. Rydw i'n dysgu Cymraeg ers pedwar blwyddyn, ar fy mhen fy hun, ar-lein a drwy pentwr llyfrau. Mae balchder fawr gyda fi o'r pethau fy mod i wedi wneud. Meddai fy ngwraig a fy ffrindiau fy mod i'n tipyn gwallgof am Gymraeg.

Ar ôl rydw i wedi cymryd yr ffoto platfform trên Conwy, fe es i mewn trên y holl ffordd lawr i Gaerdydd i hala ychydig amser yno. Mae Caerdydd yn ddinas wych, rydw i'n meddwl. Mae hi'n fawr a cyffrous, a mae pobl hi'n gyfeillgar ac o hiwmor da. Rydw i'n meddwl y bydd hi'n lle perffaith i ennill gradd yn y Gymraeg.

Rydw i'n newyddiadurwr ers wyth blwyddyn. Ar hyn o bryd, rydw i'n gweithio fel colofnydd a golygydd copi dros y trydydd-mwyaf darparwr newyddion rhyngrwyd yn yr Unol Daleithiau, a rydw i wedi ysgrifennu sawl o erthyglau ar Cymru a Cymraeg. Hefyd, rydw i wedi gweithio yn teledu a radio. Gyda fy mhrofiad gyfryngau, fe faswn i wneud fy ngradd Gymraeg o Prifysgol Caerdydd i hybu'r Gymraeg yn Gymru ac yn yr Unol Daleithiau.

Hefyd, bydd diddordeb gyda fi mewn aros yn yr Ysgol y Gymraeg i astudio am radd uwch.

Yn fy amser rhydd, rydw i'n hoffi chwarae rygbi (blaen asgellwr ddrwg ydw i), hala amser gyda fy ngwraig, darllen ac ysgrifennu -- rydw i'n ysgrifennu erthygl bob pythefnos, ac fe fydda i'n wedi gorffen ysgrifennu fy nofel gyntaf (mewn Saesneg) y gaeaf hyn.

Yn naturiol, rydw i'n tybio y bydd Ysgol y Gymraeg eisiau asesu safon fy Nghymraeg. Rydw i'n fodlon i hedfan i Cymru i cwrdd â chi am drafodaeth bellach. Rydw i'n credu fy mod i'n ymgeisydd da iawn am y gradd Cymraeg oherwydd rydw i'n gweithio galed a mae nwyd am yr iaith arna i. Fel myfyriwr aeddfed, rydw i'n gwybod y byddwn i'n gwerthfawrogi'r brofiad fwy.

Tuesday, 23 November 2004

Oediad

Does dim digon o amser i ysgrifennu bost y bore ma. Codais i'n hwyr.

Monday, 22 November 2004

Dechrau wythnos arall

Wel, dyma ni'n fynd lawr y llwybr o wythnos arall. Ond, diolch byth, bydd hi'n wythnos byr. Mae gŵyl Thanksgiving ydy dydd Iau. Dw i ddim eisiau bod Americanwr balch petaswn i mynd i Cymru, ond dw i'n addo dyfod a gŵyl Thanksgiving. Gŵyl gorau ydy hi. Does dim gwladgarwch neu crefydd, dim ond am eich ffrindiau ac eich teulu, ac yn bwyta ac yfed.

Gweithias i ar fy ddatganiad UCAS y penwythnos 'ma. Dw i wedi rhoi ei ysgrifennu yn Saesneg cyntaf, a heno bydda i'n dechrau cyfieithu i mewn Gymraeg. Wrth gwrs, bydd angen eich helpu arna i am hyn. Oedd hi'n anodd iawn i fi meddwl am beth i dweud ar gyfer hyn. Dw i eisiau hi bod y gorau ei bod hi'n bod, ond dw i ddim yn sicr fy mod i'n wneud hyn gyda'r datganiad 'ma. O amser i amser, fe fydda i'n meddwl am y pethau bod rhaid i fi wneud ar gyfer prifysgol, a fe fydda i'n teimlo sâl. Dw i eisiau cymaint ar gyfer hyn i gweithio, ond dw i ddim yn gwybod os dw i'n wneud digon.

Ie, dw i'n gwybod; yr un peth draw a draw a draw. Sori.

Sunday, 21 November 2004

Siarad am cwrw, eto

Dw i eisiau ysgrifennu, ond dydy fy ymennydd ddim eisiau gweithio.

Fe es i'w Great Waters Brewing Company neithiwr -- tafarn ganol tref St. Paul. Mwynheais i'r cwrw, a rŵan, mae fy mhen yn deimlo llawn o syryp. Dim pen mawr gyda fi, dw i'n dim ond teimlo araf iawn iawn. A, fy llais ydy garw hefyd. Fe allwn i bod cyhoeddwr o'r ffilmiau: "In a world of outlaws, one man stands alone..."

Fe gafodd y cwrw ei gwasanaethu ar tymheredd ystafell -- oedd hi'n mor da. Ond doedd fy ffrindiau dim yn hoffi cwrw 'cynnes' -- Americanwyr go iawn ydyn nhw (Gweriniaethwr ydy un ohonyn nhw) a mae nhw eisiau eu cwrw yn oer. Felly, ar ôl cinio, fe aethon ni i'r Groveland Tap, ger fy fflat, ar gyfer cwrw oer (y doedd hi dim cystal a'r cwrw GWBC, ond, hei, cwrw ydy cwrw -- Gwnaf i yfed bron o pob cwrw). Draw hanner nos, dwedodd Dan (y Gweriniaethwr) bod oedd o'n flinedig. Diawl, dyn ni'n rhy hen.

Thursday, 18 November 2004

Tad lightweight

Fe es i'r dafarn gyda fy nhad neithiwr. Mae rhaid i chi deall am fy nhad -- ychydig o 'dork' ydy e. Fe gafodd ei geni ac ei magu yn dref bach Texas, ac y calon diniwed wedi aros drwy'r blynyddoedd. Fe gafodd 'good Southern Christian upbringing, felly dydy e ddim yfed lawer o cwrw neu alcohol. Dydy e ddim ysmygu o gwbl.

Ond tad da iawn ydy e. Ac mae e'n geisio y fy deall fi. Mae e'n wybod fy mod i'n garu Cymru a Prydain ac Iwerddon (rhaid i chi deall bod y tri ymdoddi ynghyd mewn meddyliau Americanaidd mwyaf), felly, ddoe -- pan y ddwy fy mam a fy ngwraig oedd yn brysur -- gofynnodd fi os roeddwn i eisiau mynd i tafarn Gwyddelig.

Amser da oedd hi. Fe aethon ni i "The Liffey." Oedd fy nhad yn doniol iawn. Dim ond yfed hanner peint o Guinness oedd e, ond ei llygaid yn rholian draw ac oedd e'n dechrau siarad gyda acen Gwyddelig bach.

Duw, dw i'n gobeithio fy mod i'n gallu ennill lle yn Prifysgol Caerdydd. Hoffwn i weld beth fuasai'n digwydd pan fy nhad dod i ymweld. Ha.

Wednesday, 17 November 2004

Dim byd newydd yn y bost 'ma

Yn arferol, dw i'n mlog yn y bore. Y problemau gyda hyn ydyn: does dim digon amser gyda fi, a mae hi'n anodd i meddwl yn y bore. Dw i'n sicr bod y brawddeg olaf ydy llawn o camgymeriadau, ond dw i'n rhy blinedig i ffeindio nhw.

Mae fy ngwraig yn sâl yr wythnos hon. Ac yr wythnos diwethaf. Mae peswch gyda hi, a mae hi'n effro drwy'r nos yn peswch -- felly dw i'n effro drwy'r nos yn gwrando a ei peswch.

Mae gen i trafferth yn penderfynu p'un gair i defnyddio am y gair Saesneg: 'to.' Dw i'n gwybod y gallaf i defnyddio 'at,' 'i,' ac efallai mwy. Dw i ddim yn deall pan i defnyddio un neu'r arall. Mae gen i'r un trafferth gyda'r gair Saesneg: 'for' -- 'am,' 'ar,' 'dros,' neu 'ar gyfer.'

A pam mae'r Prydeinig yn defnyddio single quotes (fel 'hyn') draw eu geiriau yn lle na double quotes (fel "hyn")?

A, fel dwedais i ddoe, pam mae'r cerddoriaeth ar Radio Cymru yn mor drwg? Dw i ddim yn deall sut allet ti'n wneud llawer o'r cerddoriaeth na ac yn dweud wrthot ti hunain: 'Oh, ie. Oedd y caneuon na yn da iawn.'
Dw i'n bod hi'n mwy fel: 'Oh ie. Dim ond awr yn y stiwdio gyda ni. Mae rhaid i ni cyboli rhyw darn o cachiad ynghyd.'

Ooo. Sarrug ydw i heddiw.

Tuesday, 16 November 2004

Byw mewn lanast

Dw i ddim yn deall sut alli fy fflat fach bod mor brwnt. Ond, ydy. Mae hi'n olwg fel rhywun wedi dod a ladrata'r lle. Mae fy ngwraig a fi'n byw mewn fflat un ystafell wely -- basech chi'n meddwl y buasai'n anodd i sothach y lle ma, ond, diawl, mae hi'n gotiau ac sgidiau a bagiau a hosanau a gwydrau a lyfrau a papurau ym mhobman. Ond wna i glanhau draw yma? Na wna.

Dw i'n dod ymlaen gyda fy Nghymraeg. O amser i amser dw i'n meddwl y bydda i'n llwyddo, a gael y cyfle mynd i prifysgol. Y peth fwy anodd i fi bydd yn deall Cymraeg pan hi gael ei siarad. Does dim rhywun gyda pwy i siarad yma. Dw i'n geisio digolledu am hyn gyda gwylio'r newyddion a gwrando ar y radio ar-lein. Dw i'n gobeithio bydd hyn yn digon.

Monday, 15 November 2004

Mae fy ymennydd fi'n poeni

Dw i wedi bod yn wneud dysg Cymraeg ers tri oriau. Mae fy ymennydd fi'n poeni ac yn flinedig. Ac dw i'n gwybod bod rhaid i fi gwneud llawer rhagor cyn allaf i'n fynd i Prifysgol Caerdydd (neu 'fynd at?').

Fe wnes i amryw pethau ar gyfer ymgeisio prifysgol y penwythnos yma. Ysgrifennais at fy golygydd i gofyn am cymeradwyaeth ar gyfer cais UCAS. Dwedodd y bydd o'n hapus i ysgrifennu llythyr cymeradwyaeth. Ysgrifennais at yr 'International Development Division' i gofyn rhai cwestiynau am y cais UCAS a pa fath o cymwysterau fydd angen arna i. Hefyd, gofynnais i am ffeindio cymorth ariannol.

Ac, ysgrifennais at Ysgol y Gymraeg i gofyn ai ddylai fy datganiad UCAS cael ei ysgrifennu mewn Cymraeg neu Saesneg.

'Mae modd ysgrifennu'r datganiad yn y ddwy iaith, ond gan mai ymgeisio am radd yn y Gymraeg y byddwch yn ei wneud, y peth amlwg yw ichi ysgrifennu yn Gymraeg' ysgrifennon nhw yn ôl.

Oedd y brawddeg na yn anodd iawn i fi cyfieithu. Pam allant nhw ddim jest yn ysgrifennu: 'Ysgrifennwch eich datganiad yn y Gymraeg'?

Efallai mae hi'n twp iawn i gwneud hwyl o'r pobl y bydd sy'n penderfynu ai fe gaf i fy derbyniad i'r prifysgol. Ha, ha. Dim ond jôc. Peidiwch yn ddal hi erbyn fi. Ac, mewn difrif, mae nhw'n [helpful] iawn gyda'r gwbl fy cwestiynau twp. Dim ond yn gobeithio y bydden nhw'n cyfeillgar gyda fi pan bydden nhw'n edrych ar fy cais.

Dw i ddim wedi dechrau ar fy datganiad UCAS eto. Pan mae'r amser hynny'n dod, bydda i'n gofyn eich helpu. Dw i eisiau rhoi fy nhroed orau ymlaen gyda hyn, felly fe allaf i defnyddio'r gwbl help fy mod i'n gallu gaffael*.

Mae pethau'n symud arafach na y hoffwn i, ond dw i'n teimlo tipyn da amdanyn nhw. Dw i'n meddwl y allwn i mynd i Caerdydd, mewn gwirionedd -- os dw i'n gweithio galed.

Y gweddill o'r penwythnos hon oedd gwastraff. Collodd y Vikings eu gem erbyn y Green Bay Packers -- ein cystadleuwyr mwyaf.

*Rydw i'n geisio dweud: "I can use all the help I can get."

Saturday, 13 November 2004

Cwrw ac ofn

Yr cwrw o'r nos ydy Summit Extra Pale Ale. Stwff da. Dw i'n bod yn onest rŵan, os allwn i wneud [anything] yn y byd fel gwaith, baswn i'n ffeindio rhywle i eistedd mewn tafarn ac yfed cwrw -- dim ond yn siarad bolocks gyda pawb. Dyna bydd y bywyd breuddwyd. Wrth gwrs, pe tasai hi'n posib y gweithio fel na, fydd Cymru dim anghyflogaeth o gwbl.

Oes rhyw fath o ymadrodd Cymraeg fel "man" -- fel y gair cael ei defnydd yn Saesneg Americanaidd. Yn yr De o'r UDA, dyn ni'n defnyddio "man" bron fel 'fe' neu 'mi' yn Nghymraeg; fel ffordd i dechrau brawddeg. Fel hyn: "Man, it was a beautiful day today."

Efallai dydy pobl ddim yn siarad fel hyn yn Gymru -- fydd rhaid i fi dechrau gogwydd newydd. Ie, oherwydd pawb eisiau gwneud beth yr Americanwr yn wneud. Ha.

Uffern. Efallai dyma'r gair fy mod i'n chwilio amdani.

Dw i'n geisio i penderfynu pan i gwneud fy cais i UCAS. Dw i ddim yn wybod byth am y proses. Dw i ddim hyd yn oed yn gwybod o ble i dechrau. Dw i'n teimlo fel dw i ddim yn ddeall y proses. Hefyd, ddylwn i wneud y traethawd yn Gymraeg neu'n Saesneg?

Problem fawr gyda fi ydy hyn: Pan mae ofn methiant arna i, dw i eisiau rhoi'r ffidl yn y to. Dw i'n mor ofnus bydda i'n gwneud cais a fe gaf i fy gwrthodiad ei bod hi'n anodd i fi i gwneud fy hun i ceisio. Dw i'n edrych ar yr gwbl pethau mae rhaid i fi gwneud i gwneud cais a dw i'n teimlo dryslyd a grac.

Felly, dw i'n edrych ar y gwefan UCAS ac yn sydyn clec i ffwrdd. Dw i ddim yn gallu canolbwyntio -- dw i ddim eisiau canolbwyntio -- oherwydd yr ofn yn dod drosta i. Mae hi'n edrych fel bydd hi'n llawer o gwaith.

Thursday, 11 November 2004

Marconi plays the mamba

Codais i am 5:30 bore heddiw gyda "We Built This City" yn fy mhen. Dw i'n casáu’r cân 'na. Dw i ddim yn gwybod sut yr can 'na wedi dod mewn fy mhen, ond dw i'n meddwl rŵan am curo sbigyn drwy fy mhenglog i stopio hi.

Veteran's Day (Dydd Cadoediad ym Mhrydain) ydy heddiw, wrth gwrs. Ffrind o fy mlog Saesneg anfonodd pabi i fi. Bydda i'n wisgo fo heddiw, ond fydd pobl yma ddim yn deall. Mae hin rhyfedd, ond er gwaethaf yr holl hwpla yn yr UDA, dydyn ni ddim yn gwneud digon i cofio ein milwrol marw. Edrych ar CNN.com rŵan, a dw i'n betio fyddech chi ddim yn ffeindio hanes am Veteran's Day gwasanaethau. Beth ydych chi'n meddwl bod hyn yn dweud amdanyn ni -- mor awyddus i anfon milwyr i rhyfel, ond dim awyddus i'w cofio nhw?

Wednesday, 10 November 2004

Wir!

Da iawn! Gwefan i fi!

O ie

Woohoo Yakubu!

Dim byd

Does dim lawer o amser da fi (dim ond 10 munud) a does dim rhywbeth i dweud da fi. S'dim ots, oherwydd y blog ma rhaid bod y blog diflas fwyaf ar y rhyngrwyd. Dw i ddim erioed siarad am pethau arall na dysgu Cymraeg a sut mor wedi blino dw i'n teimlo.

Yn y bore, pan dw i newid codi, dw i'n meddwl am pethau i ysgrifennu, ond dw i'n eu anghofio nhw pan dw i'n effro. Felly, dw i'n dod yn ôl i'r pwnc hen o'r ffaith fy mod i'n pryderu iawn bod fy Nghymraeg dim digon da. Zzzzzzz. Siŵr, mae hi'n pwysig i fi, ond dw i ddim yn dweud rhywbeth newydd -- dim ond yr un hen pethau. Dw i'n pryderus; dw i'n pryderu.

Bydda i'n geisio i gwneud yn wella.

Tuesday, 9 November 2004

American football a gwau

Dw i wedi blino, fel arfer. Dyma beth sy'n wneud pan ydych chi'n dyfod hen -- ydych chi'n wedi blino bob amser.

Ond dw i'n fwy wedi blino na arferol heddiw, oherwydd gwyliais i'r Vikings twp yn colli eu gem neithiwr. Tîm [American football] ydyn nhw; y Minnesota Vikings. Roedden nhw'n chwarae erbyn y'r amddiffyn gwaethaf yn yr NFL ond allodd y Vikings ddim dim byd tan yr ail-hanner. Uffern. Mae'r tîm na yn mor rhwystredig i fi.

Oedd rhaid i fi oedi yn effro tan hanner nos ar gyfer y diwedd y gem. Dw i'n gwybod bod hyn ddim yn rhy hwyr, ond cofiwch bod dw i'n henach na [I used to be] a mae rhaid i fi codi am 7 bore bob bore.

Wel, o leiaf gweithiais i ar anrheg Nadolig fy mam. Dw i'n gwybod bod hyn yn swnio rhyfedd, ond dw i'n gwau sgarff i fy mam.

Ie, dw i'n gwybod sut i gwau. Dim hobi gwryw ydy gwau, efallai. Ond mae hi'n defnyddiol iawn -- yn enwedig yma yn Minnesota. Mae rhaid i chi gwisgo sgarff bob dydd dros pump neu chwech mis yma; mae eisiau arnoch chi gwisgo mwy na un sgarff. Fe allaf i wneud sgarff am dim ond y pris o'r edau -- dim ond $12 i'r sgarff fy wneud i fy mam. Pe taswn i cael fy talu [minimum wage] trwy'r oriau dw i'n gweithio buasai'r sgarff ma yn gwerth $140.

Monday, 8 November 2004

Jedi Moffet

Mae David Moffet yn edrych fel Liam Neeson.

Wel, mae hi'n wythnos arall, a dw i ddim eisiau dechrau. Dw i'n casáu fy swydd -- oherwydd mae hi'n cymryd cymaint o amser o fi. Dw i eisiau gweithio ar fy Nghymraeg neu ar fy nofel, ond does dim digon o amser gyda fi.

Yr wythnos ma, fe ges i tipyn ymosodiad panig dros y pethau dw i eisiau wneud. Dw i'n pryderu fy mod i ddim yn wneud digon i gwella fy Nghymraeg. A dw i'n pryderu y fydd hyn yn fy atal i dros mynd i prifysgol yn Cymru. Pe taswn i'n mynd, rhaid i fi ymweld gyda'r prifysgol i trafod fy Nghymraeg. Mae ofn methiant arna i. Dw i'n pryderu am hedfan allan i Cymru ar gyfer y cyfarfod ma, ac wedyn yn dysgu bod fy Nghymraeg dim yn digon da o gwbl. Basai hi bod mor [embarrassing]. Dw i'n meddwl am yr hedfan hir yn ôl adref i Minnesota, yn gwybod fy mod i wedi methu -- ugh, dw i ddim yn meddwl y allwn i dioddef hyn.

Ond beth arall i gwneud? Dim ceisio? Na. Mae rhaid i fi gweithio yn fwy galed i gwella fy Nghymraeg.

Dw i'n pryderu y mwyaf am sgyrsiau Cymraeg -- doeddwn i ddim wedi cael un ers 2002. Dw i'n pryderu am yr anhawster y fydd gyda fi mewn siarad Cymraeg gyda pobl. Mae rhaid i fi gwario mwy amser yn gwrando ar Radio Cymru, ond does dim digon o amser. Allai ddim yn gwrando ar gwaith oherwydd mae rhaid i fi meddwl am Saesneg (copy editor ydw i).

Uffern. Dw i'n dweud yr un pethau bob dydd.

Friday, 5 November 2004

Dw i ddim yn deall

Dw i'n meddwl mae hin doniol bod pobl Prydain yn dweud 'TFI Friday, a ni yn yr UDA yn dweud 'TGI Friday. Yr geiriau bod cael eu cynrychioliadau o'r llythrennau hyn yn hollol gwahanol.

Fel arfer, does dim llawer i dweud gyda fi. Heno fe fydd fy teulu yn dathlu y pen blwydd fy ngwraig a fy chwaer-yng-nghyfraith (gwraig fy mrawd). Efallai fydden ni'n mynd i'r sinema hefyd. Bywyd cyffrous da fi, dw i'n gwybod.

Yr penwythnos ma, mae rhaid i fi gweithio ar fy nofel. Doedd dim digon o amser gyda fi yr wythnos ma oherwydd yr etholiadau 'na twp.

Ydy 'oherwydd' ac 'achos' yn ymgyfnewidiol? Dw i'n defnyddio yr gair na fel yr un peth, ond mae hi'n eithaf posib fy mod i'n anghywir. Mae hi'n eithaf posib fy mod i'n anghywir am lawer o pethau.

Y dydd arall, ysgrifennais i ar maes-e fy mod i'n teimlo fel mae rhaid i fi ymddiheuro am yr canlyniad etholiad. Oedd hi'n neis i weld y fydd y pobl mwyaf ddim yn dal hynny erbyn fi pan (os) dw i'n mynd i'r Caerdydd. Ac wedyn yr sgwrs wedi dirywio mewn sgwrs am pobl hoyw. Beth? Sut ydych chi'n fynd o ymddiheuro am arlywydd twp i pobl hoyw?

[For what it's worth], does dim diddordeb da fi mewn pwnc na. Pam ddylwn i'n pryderu am dy bywyd rhyw? I bod yn honest, pwyydych chi'n dewis fel cariad ydy [as important as] pa fath o lliw lasyn-esgid ydych chi'n dewis. Does dim ots o gwbl da fi. Mae H.L.A Hart wedi eisoes rhoi darlith ar y pwnc ma ym 1953. Dw i ddim yn deall pam mae pobl yn gweithio eu hunain mewn ffitiau dros pobl hoyw. Wir. Mae hi'n swrrealaidd bod pobl yn pryderu cymaint am hyn.

Efallai dw i'n rhy 'liberal. Gair drwg ydy hyn yn yr UDA -- 'liberal. Rhyddfrydwr. Pan roeddwn i'n ifancach, meddyliais i y oedd fi'n ceidwadwr (gyda 'C' fach, cofia). Doeddwn i ddim erioed meddwl am fy hun fel rhyddfrydwr. Ond, yn ôl polisïau Bush, dw i'n rhyddfrydwr. Dw i'n casáu America yn ôl yr ceidwadwyr America. Mae fy syniadau yn peryglus iawn i America.

Dw i ddim yn deall. Dw i ddim yn deall o gwbl.

Yr UDC


Thursday, 4 November 2004

Sâl o bod yn sâl

Codais i'r bore ma yn feddwl am fy cyn-cariadferch. Efallai -- ar ôl yr etholiad ma -- mae fy ymennydd yn geisio meddwl am fwy pethau i fy cynhyrfu i.

Oedd fy ngwraig yn trist iawn ddoe hefyd. Dwedodd hi wrtho y doedd hi ddim yn wneud dim hed bwyta siocledi ddoe. Mae hi a fi o hyd yn rhwystredig gyda'r ennill Bush. Ond yr holl peth wedi rhoi cymhelliad newydd i fi i gweithio galed ar gyfer mynd i Gymru.

Mae annwyd da fi heddiw, chwaith. Mae hi'n anodd i canolbwyntio ar Gymraeg pan eich drwyn yn diferu fel dwsel. Ac oherwydd yr etholiad a fy annwyd, dw i wedi cysgu'n hwyr heddiw. Felly, does dim digon o amser i ysgrifennu.

Wednesday, 3 November 2004

Dw i ddim yn deall fy wlad

Oedd fy ngwraig yn crio pan roeddwn i'n dod yn ôl adref y bore ma (oedd rhaid i fi gweithio tan 1 bore).

"The wrong guy won," dwedodd hi.

Dw i ddim yn deall sut allai Bush yn ennill. Beth yn y byd mawr ydy pobl arall yn weld am Bush fy mod i ddim? Dw i'n teimlo mor siomedig gyda'r pleidleiswyr arall rŵan.

Dw i ddim eisiau bod Americanwr. Dw i eisiau gadael y lle ma. Dw i ddim yn perthyn yma.

Tuesday, 2 November 2004

Rhois i fy pleidlais i Kerry

Dw i ddim yn gallu ysgrifennu lawer heddiw, ond dw i eisiau ysgrifennu i dweud fy mod i wedi pleidleisio a dw i wedi pleidleisio i Kerry. Dw i'n geisio i wneud fy rhan i gwella pethau yma. Ond tasai Bush yn ennill -- oes [spare room] gyda chi? Efallai bydda i'n dod i ymweld.

Monday, 1 November 2004

Ond mae hi'n gynnes

Doeddwn i ddim eisiau codi heddiw. Bore oer ydy hi ac oedd hi'n gynnes ac yn gyffyrddus yn y gwely. Ond, mae rhaid i fi codi am 7 bore i bod yn gallu ysgrifennu ar fy mlog.

Ar yr ailfeddwl, dw i'n meddwl y bydda i gwneud cais i Aberystwyth hefyd. Mae fy ngwraig wedi dweud y ddylwn i. Rydw i o hyd yn [have my heart set] ar Caerdydd. Dw i'n meddwl bydd fy mywyd yn fwy hawdd yno -- fwy hawdd i fy ngwraig ac yn fwy hawdd i fi fel myfyrwyr hŷn. Efallai dw i'n anghywir am hynny.

Edrychais i ar y safle Aberystwyth ddoe a welais i'w bod nhw'n cynnig gradd 4-blwydd ar gyfer pobl sy'n dechrau gyda Cymraeg. Efallai bydd hyn yn da ar fi. Does dim cynllun fel hyn yn Prifysgol Caerdydd (fy mod i wedi gweld). Ond, dw i'n meddwl faswn i'n bod diflas gyda cwrs cyflwyniad. Fe fydd hi'n helpu fi, dw i'n sicr, ond efallai baswn i'n teimlo rhwystredig gyda'r cyflymdra.

Ond bydda i'n ysgrifennu at Aberystwyth heddiw neu yfory i gofyn am eu gradd Cymraeg.

Yr gwbl yn dibynnu ar fy ngwraig ac o ble alli hi'n ffeindio swydd.

Yr etholiad ydy yfory. Mae hi'n cyffrous, tipyn bach; a [stomach-churning]. Dw i'n feddwl, dw i'n gobeithio, bydd Kerry yn ennill. Yn ôl y gweddill y byd, bydd o. Mae hi'n diddorol i weld bod Bush yn wneud OK yn y Dwyrain Canol, yn ôl y pôl ma.

Rydyn ni'n (rhai ohonon ni pwy ddim yn twpsyn, o leiaf) pryderus iawn am yr etholiad ma -- dyn ni ddim eisiau Bush i ennill. Mae'n flin da fi os ydych chi'n hoffi Bush, ond dw i ddim yn credu ei bod o'n da ar gyfer America. Hyd yn oed pe taswn i cytuno gyd ei polisi mewnol (a dw i ddim), fasai rhaid i fi cyfaddef bod y byd yn grac iawn gyda fo. Dw i ddim yn deall sut rhywun sy'n gofalu am [anything] heb eu hunain yn gallu pleidleisio i Bush.