Tuesday, 31 May 2005

Wps

Hey, dw i newid sylweddoli fy mod i wedi anghofio gwneud post clywedol ar dydd Llun. Sori. Dw i'n o hyd yn geisio cofio fy amserlen newydd. Bydda i'n gwneud bost clywedol yfory.

Monday, 30 May 2005

Memorial Day

Dydd wych ydy heddiw. Memorial Day ydy heddiw, felly fe gadawais i fy swydd yn gynnar a gallaf i mwynhau'r haul ac y tywydd braf.

Memorial Day ydy gŵyl Americanaidd, wrth gwrs. Fel y mwyaf o ein gwyliau yma, rydyn ni'n dathlu ein gwasanaethau arfog ar y dydd ma. Rydyn ni'n gwneud hyn yn lawer -- Presidents Day, VE Day, Memorial Day, Flag Day, Independence Day, VJ Day, Sept. 11 (rŵan rydyn ni'n ei alw fe "Patriot Day"), Pearl Harbor Day ac ymlaen -- dw i'n sicr fy mod i wedi anghofio un neu dau. Gwlad tipyn spooky ydyn ni, gyda ein gwyliau milwrol.

Beth bynnag, yn yr UDA, Memorial Day ydy'r dechrau o’r haf i ni. Ac heddiw, y tywydd ydy'n cydweithredu. Bwytodd fy ngwraig a fi tu mas dros cinio, ac yn hwyrach bydden ni'n mynd lawr i siop hufen iâ. Rŵan dw i'n sipian Pimms.

Dw i jyst yn ddymuno ein bod ni'n gallu aros fel hyn. Dw i ddim eisiau mynd i'r gwaith yfory.

Friday, 27 May 2005

Shiona a'r côr tîm rygbi

Mae'n edrych fel pethau ydy'n cwympo mewn ei lle (falling into place) i fy taith i Gymru. Yn gyntaf, bydda i'n mynd lan i Ludlow i gwylio fy ffrind da'n canu gyda côr Morriston RFC. Dw i ddim yn gwybod beth i feddwl am côr tîm rygbi. Pan roeddwn i arfer rygbi yma yn Minnesota, doedd unman ohonom ni ddim yn gallu canu.

Mae ffrind fi, Shiona, ydy myfyrwraig yn y Royal Scottish Academy of Music and Drama -- cantores da iawn ydy hi (pert iawn hefyd). Felly, dw i ddim yn gwybod beth i disgwyl. Cantores gwych a côr tîm rygbi. Siŵr -- pam lai?

Beth bynnag, mae'n edrych fel y gaf i'r ei cyngerdd hi ar dydd Sadwrn, ac efallai gwario tipyn amser gyda hi ar y dydd nesaf (dw i ddim wedi ei gweld hi tan 2001). Ac wedyn, fe gaf i lawr i Caerdydd ac yn geisio bod yn barod i cwrdd a'r Ysgol y Gymraeg. Ac wedyn, fe gaf i'r gêm (efallai -- dydy'r tocynnau ar gwerth eto).

Waw. Os popeth yn fynd fel sw i eisiau, bydd hyn un o'r gwyliau gorau yn fy mywyd. Bron o hwyl i anghofio am y straen o'r cyfweliad Cymraeg. Dw i jest yn gobeithio y bydd fy Nghymraeg yn digon da erbyn hynny.

Thursday, 26 May 2005

Bost cysglyd

this is an audio post - click to play


Roeddwn i'n mor blinedig pan recordiais i'r bost ma.

Lerpwl

Oeddech chi wedi gwylio'r gêm heddiw? Roedd hi'n da iawn, dw i'n meddwl. Dim cefnogwr Lerpwl ydw i. Ond mae rhaid i fi cyfaddef -- gêm da oedd hi.

Hanner gorffen

Dw i ddim yn gwybod pam dw i'n ysgrifennu cymaint am fy llyfr. Dw i ddim yn gallu dychmygu sut gallai y pwnc yn diddorol. Hyd yn oed gyda dweud hynny, bydda i'n ysgrifennu amdano.

Clywais i’n ôl oddi asiant fi, Rebecca, heddiw. Dwedodd hi wrtha i ei bod hi ddim gorffen gyda'r darllen y nofel, ond ydy fy rhoi i (she gave me) nodiadau dros y hanner o'r nofel. Fe aiff hi ar ei mis mêl fuan -- ei priodas hi ydy'r penwythnos ma. Felly fydd hi ddim yn cael y amser i gorffen gyda fy nofel tan hanner mis Mehefin.

Roeddwn i'n siomedig tipyn bach ei bod hi ddim wedi gorffen gyda'r nofel. Dw i eisiau symud ymlaen gyda'r prosiect ma. Ond dw i'n deall ei bod hi wedi bod yn cynllunio ei priodas. A dyma ydy'r asiantaeth gyda pwy dw i eisiau gweithio. Beth bynnag, dw i ddim erioed geisio cael llyfr cael ei cyhoeddi -- efallai ydy hyn am faint bydd a broses yn cymryd.

Ac, i dweud y gwir, does dim asiant arall gyda diddordeb arna i. Does dim lawer o dewis gyda fi heb aros. Beth arall gallaf i gwneud?

Rydw i'n dechrau sylweddoli bod y gwbl broses ma bydd yn cymryd mwy o amser na meddyliais i. Mae'n rhwystredig tipyn bach i ddim yn gwybod o ble ydw i mewn y broses, neu am faint bydd popeth yn cymryd.

Wednesday, 25 May 2005

Yn jyglo

Roeddwn i wedi bod yn meddwl heddiw am fy taith Cymru.

Dw i'n meddwl y bydda i'n mynd dros 6-13 Hydref. Yn gyntaf, dw i'n gobeithio weld cyngerdd ffrind fi. Dwedodd hi y bydd hi'n canu gyda côr Cymraeg ar 8 Hydref. Dw i ddim yn gwybod llawer mwy na hynny -- dw i ddim yn gwybod ble yn Gymru y bydd hi'n perfformio, hyd yn oed.

Dydd Sadwrn ydy 8 Hydref, felly ble bynnag bydda i'n bod yn Gymru, bydd digon o amser i teithio lan i Gaerdydd erbyn dydd Llun. Ar hyn o bryd, dw i'n gobeithio i cwrdd a'r Ysgol y Gymraeg ar dydd Llun neu dydd Mawrth (10 Hydref neu 11 Hydref). Efallai Dydd Mawrth oherwydd bydd hyn yn rhoi mwy amser i fi.

Dw i eisiau bod yn Nghaerdydd am un dydd o leiaf, i helpu fi colli nerfau ac yn teimlo cyn gyffyrddus a phosib ("as comfortable as possible") cyn cwrdd a'r ysgol. Efallai gallwn i gwylio’r teledu S4c, neu hyd yn oed cwrdd a pobl eraill mewn dafarn (wrth gwrs, mae'n posibl y gall y syniad dafarn ma mynd hollol o ei le -- dw i ddim eisiau cael pen mawr pan dw i'n geisio rhoi argraff gyntaf da) cyn y dydd y cyfarfod.

Ac wedyn -- paid dweud dim byd am hyn i fy ngwraig -- roeddwn i'n meddwl y gallwn i mynd i gem pêl droed ar dydd Mercher (12 Hydref). Dw i wedi sylw heddiw y bydd bydd Cymru yn chwarae erbyn Azerbaijan ar dydd na. Fe fydd hyn y gem olaf o'r World Cup qualifiers, a dw i'n amau y bydd Cymru'n cael siawns erbyn hyn, ond dw i'n meddwl y buasai tipyn o hwyl.

Dw i ddim erioed wedi mynd i'r gem pêl droed. Faswn i ddim yn gwybod beth i gwneud -- o ble i eistedd, ac yn y blaen. Efallai byddai gwneud hyn. Os unrhywun eisiau mynd gyda fi?

Tuesday, 24 May 2005

Y cynllun newydd

this is an audio post - click to play

Beth sy'n bod gyda fy ngwallt???Dyma fi a fy ngwraig tu mas y neuadd ei seremoni graddio. Beth yn y byd mawr ydy digwydd gyda fy ngwallt i? Dw i'n edrych fel dw i'n geisio gopi golwg Tom Jones ym 1966!

Y gost addysg

Petasech chi'n meddwl am dod yma i'r UDA ar gyfer mynd i'r prifysgol, mae dim ond un gair gyda fi i dweud wrthoch chi: peidiwch.

Fe gorffennodd fy ngwraig gyda ei master's degree* y dydd Llun olaf ac fuan bydden ni'n angen talu dros ei benthyciadau efrydydd. Efallai ydych chi wedi clywed am y gost addysg yn yr UDA. Mae dyled 0 $70,000 (£38,295) arnon ni oherwydd addysg fy ngwraig. Dydy hyn ddim yn rhyfedd. Normal ydy gost fel hyn. Fy ffrind gorau ydy'n gael dyled o $120,000 (£65,652) arno fe -- os dw i'n digon "lwcus" i ennill lle yn Prifysgol Caerdydd bydd hyn ein dyled hefyd.

Ond rŵan mae rhaid i ni talu rhywle o amgylch $500 (£273) pob mis i talu'n ôl benthyciadau fy ngwraig. Wheeeeeeeee!

*Fy ngeiriadur ydy'n dweud "gradd athro yn y celfyddydau" ydy "master's degree" ond dw i ddim yn credu bod hyn ydy gywir. Master's in public health nutrition ydy'r gradd fy ngwraig -- dim cwrs celfyddydau oedd e.

Dydd braf

Dydd braf oedd heddiw. Y gwanwyn wedi dod yn hwyr eleni, ac oedd y tywydd wedi bod yn oer ac yn gwlyb.

Ond heddiw, roeddwn i'n cofio pan dw i'n hoffi byw ym Minnesota. Y coed ydy gwyrdd ac oedd hi'n heulog. Oedd y tywydd yn perffaith ar gyfer (ydw i'n defnyddio "ar gyfer" gywir?) rhedeg.

Rydw i'n arfer rhedeg 5.6 milltir, ond heddiw fe rhedais i tipyn mwy. Dw i'n gobeithio y bydd pethau yn aros fel hyn.

Sunday, 22 May 2005

AflwyddiannusFe dderbyniais i hyn (uwchben) yr wythnos ma.

Roeddwn i wedi gwybod ei bod e'n dod, ond dw i o hyd yn teimlo fel cachiad. Mae e'n rhywbeth diriaethol, go iawn, i dweud wrtha i: "Dwt ti ddim yno -- dy mreuddwyd ydy dim ond hynny: breuddwyd."

Fe gafodd fy nghais 2005 ei gwrthod oherwydd doeddwn i ddim yn cwrdd af Ysgol y Gymraeg. Doedd dim amser neu arian gyda fi ac roeddwn i'n defnyddio y mwyaf fy amser ar fy nofel. Rŵan, gyda mwy o amser a mwy o dealltwriaeth ynghylch y broses gwneud cais, dw i'n bwriadu geisio eto yn y hydref.

Dwedodd fy nghysylltiad Ysgol y Gymraeg wrtha i y ddylwn i gwneud cais ym mis Medi, felly bydd yr ysgol cael fy nghais pan dw i'n mynd i Gymru ym mis Hydref. Fe fydda i cwrdd a nhw ac yn gobeithio bydden nhw'n dweud wrtha i ai bydda i neu na fydda i cael lle yn y rhaglen gradd Gymraeg -- neu bydda i synhwyro'r peth.

Dw i ddim yn gwybod os allaf i gwneud beth mae rhaid i fi gwneud, ond o leiaf dw i'n gwybod beth rhaid i fi gwneud. Mae rhaid i fi fy ngwthio fy hun galed iawn iawn i codi fy safon Gymraeg. Ond, o hyd, mae'n poeni gyda'r gwrthodiad swyddogol.

Dyma pam roeddwn i'n teimlo mor diflas y dydd arall. Dw i'n becso ("becso" ydy gair y De, on'd yw e?) fy mod i ddim yn gwneud digon gyda fy Nghymraeg. Dw i'n teimlo mewn trap yma, yn y canol o'r wlad ma, mor pell o Gymru, heb siaradwyr Gymraeg eraill neu cyfarwyddyd. Dw i'n becso y fydd beth fy mod i'n gwneud ddim yn digon da. Eisoes, mae hunllefau arnaf i am cwrdd ag Ysgol y Gymraeg a ddim yn deall dim byd o gwbl beth ydyn nhw'n dweud wrtha i -- fi, jest ydy'n sefyll na, gyda golwg twp ar fy wyneb.

Friday, 20 May 2005

Wyt ti'n teimlo mor pell i ffordd Cymru

Dw i ddim yn gallu cysgu. Dw i'n meddwl am safon Gymraeg fi -- dim digon da ydy hi.

Rhwystredig. Dw i'n gwybod y gair ma; dw i'n deall y gair ma; dw i'n teimlo y gair ma. Dw i'n teimlo mor rhwystredig gyda safon fy Nghymraeg.

Dw i eisiau bod yn gallu deall beth ydy pawb yn dweud ar y radio a'r newyddion. Dw i eisiau bod yn gallu deall beth ydy ysgrifenedig ar y gwefannau a mewn fy llyfrau. Ond dw i'n teimlo -- dw i wedi bod yn teimlo ers y hydref diwethaf -- fy mod i wedi bwrw wal. Big fucking wall. A dw i ddim yn gallu gwella fy Nghymraeg.

Ac yr ffaith hyn fy ngwneud i'n teimlo fel cachiad, oherwydd Cymraeg ydy fy mhont, fy siawns, a dw i ddim yn gallu ei meistroli hi.

Dw i'n teimlo -- dw i wedi bod yn teimlo ers blynyddoedd -- dwfn mewn fy nghalon, y ddylwn i bod ym Mhrydain. Enwedig, dw i'n teimlo y ddylwn i bod yn Gymru. Dw i ddim yn gallu esbonio'r teimlad ma. Dw i jest yn teimlo fe. Dw i ddim yn teimlo taw dw i'n perthyn yma yn yr UDA. Dros sawl blynyddoedd, roeddwn i'n teimlo ar goll gyda'r teimladau hyn.

Ond gyda'r syniad o mynd i Cymru ac yn dysgu Cymraeg yn y Prifysgol Caerdydd -- dyma'n teimlo iawn.

"Wrth gwrs," meddyliais i "Astudio Cymraeg ydy'r peth! Dyma sut bydda i symud i Prydain, dyma sut bydda defnyddio Gymraeg."

Cymraeg ydy fy siawns, fy mhont. Ond dw i ddim yn gallu adeiladu'r pont na. Dw i'n becso y bydd mis Hydref yn dod a fydd fy Nghymraeg ddim yn digon da. Dw i'n gweld fy hunain, eto ac eto ac eto ac eto mewn hunllefau, mynd a'r Prifysgol Caerdydd ac yn geisio siarad a pobl Ysgol Y Gymraeg ond dim yn deall dim byd o gwbl -- yn gwneud fwl cwbl o fy hunain. Ffyc. Dw i'n pryderu bod gyda pob munud, dw i'n gwastraffu fy siawns i byw yn Gymru.

Dw i'n teimlo fel gweiddi, fel dw i eisiau pwnsio a cicio ar y waliau, ond dw i ddim yn gallu ei gorfodi fy Nghymraeg i bod gwella. Dw i'n ar fy mhen fy hun yma (does dim rhywun arall gyda pwy i siarad Cymraeg) a dw i ddim yn gwybod sut i symud ymlaen gyda fy Nghymraeg.

Mae hi'n mor rhwystredig, mor anodd. A dw i'n teimlo fel fydda i ddim yn mynd yno. Dw i'n teimlo mor pell o Cymru. Dw i'n teimlo fel fydda i ddim mynd yno byth.

Yn aros am fwy cyfarwyddyd

Fe glywais i yn ôl oddi fy asiant heddiw. Dydy hi ddim wedi gorffen darllen fy lawysgrif diwygiedig eto, ond dwedodd hi wrtha i y bydd hi'n gorffen fuan ac anfon awgrymiadau ata i cyn dydd Mercher.

Y newyddion da ydy taw dwedodd hi wrthaf i ei bod hi'n hoffi'r newidiadau.

"Wyt ti'n mor doniol," dwedodd hi. "Dw i'n wastad yn chwerthin pan dw i'n darllen dy stwff."

Dw i ddim yn gwybod beth i gwneud allan o hyn. Asiant ydy hi. Wrth gwrs bydd hi'n neis i fi ac yn dweud pethau da am y llyfr. Ond bydd rhaid i hi'n hoffi'r llyfr tipyn bach, o leiaf. Bydd hi yr un y bydd yn geisio gwerthu'r peth i cyhoeddwyr.

Mae'n anodd i dim teimlo tipyn rhwystredig gyda'r gwbl broses. Dw i wedi bod yn canolbwyntio ar y llyfr ma ers mis Mehefin y llynedd! Mae'n rhan o fi taw eisiau bod yn gorffen -- eisiau symud ymlaen a llyfr arall neu fy astudiaethau Gymraeg.

Ond bydd popeth yn gwerth yr ymdrech petasai'r llyfr ma'n cael y cyhoeddi.

Thursday, 19 May 2005

Dw i ddim yn gwybod beth i gwneud

Felly, mae rhaid i fi gweithio'n galed i gwella fy Nghymraeg. Ond dw i ddim yn gwybod o ble i dechrau. Dw i ddim yn gallu ffeindio'r cymhelliad.

A dw i'n mewn cawl fy mod i'n saethu fy hun yn fy nhroed gyda hyn. Dw i'n bwriadu teithio i Gymru yn y hydref a bydd rhaid fy Nghymraeg yn digon da i ennill lle mewn rhaglen gradd Gymraeg.

Mae digon o deunydd gyda fi, ond does dim egni da fi. Wrth gwrs, efallai fy mod i'n mewn panig rhy fuan. Dw i newid gorffen ysgrifennu llyfr. Efallai mae angen amser i "decompress" arna i.

Dw i'n gobeithio y gallwn i tynnu popeth gyda'i gilydd cyn bo hir.

All e ddim

Fe glywais i heddiw o cyn-cariadferch pwy sy'n byw yn Fargo. Dwedodd hi wrtha i ei bod ei gwr wedi rhedeg mewn yr un marathon taw roeddwn i mewn ar dydd Sadwrn. Ond, pan edrychais i ar i gwefan marathon, doeddwn i ddim yn gallu ffeindio ei enw.

Ha! Roedd hi'n geisio dweud celwydd wrtha i.

Wel, efallai ddim. Efallai oedd e rhan o'r ras gyfnewid. Petasai fe rhan o hyn, doedd e ddim yn rhedeg cyn ymhell a fi. Ha, eto!

Ydych chi'n fel hyn -- ydych chi'n gobeithio taw dydy eich cyn-cariadferched ddim yn gwneud cystal â chi? Ffantasi fi bod pob cyn-cariadferch ydy'n wastad meddwl amdanaf i. Dw i eisiau meddwl bod ferched ydy allan yno yn y byd rŵan yn meddwl amdanaf i, yn hiraethu amdanaf i.

Ie -- dim tebygol.

Wednesday, 18 May 2005

Fargo

Wel, OK. Dw i'n yn ôl (neu, ddylwn i dweud 'dw i'n ôl??). Roedd fy ngwraig a fi yn Fargo y penwythnos ma, yn rhedeg mewn hanner-marathon. Oedd pethau'n mynd iawn, ond oedd y tywydd yn oer. Roedd y tymheredd yn 1C (34F) pan oedden ni'n dechrau gyda'r ras, ac oedd hi'n wyntog iawn iawn.

Roedd hi'n tipyn rhyfedd i bod yno eto. Dw i'n cadw teimladau anwastad i Fargo. Pan dw i'n meddwl am y lle na, dw i'n meddwl am pa mor drwg oedd fy amser yno. Roeddwn i diflas yn y prifysgol a gyda'r arian, a gyda ferch ac ymlaen ac ymlaen ac ymlaen. Dw i'n dymuno y gallwn i fyn yn ôl at yr amser hyn ac yn gwneud pethau gwella.

Gallwn i ddim wrth gwrs, fynd yn ôl trwy'r amser. Ond mynd yn ôl a Fargo y penwythnos ma oedd carthydd. Dw i'n hapus fy mod i wedi gwneud e.

A, hefyd, dw i'n hapus gyda fy amser ras. Dw i wedi gorffen y ras mewn 1:53:51. Dw i'n meddwl y hoffwn i bod ran o'r Marathon Caerdydd ym 2006 (ac, wrth gwrs Marathon Llundain un dydd hefyd).

Tuesday, 17 May 2005

Dw i'n yn ôl... eto

Pa mor gwaith ydw i'n dweud "Dw i'n yn ôl?"

Ie, wel dyma beth ydw i -- yn ôl o daith i Fargo. Mae pethau wedi mynd yn OK. Bydda i'n ysgrifennu mwy heno.

Friday, 13 May 2005

Mynd a Fargo

Does dim amser i ysgrifennu heno oherwydd fy ngwraig a fi ydy'n pacio. Cymryd taith bach lan i Fargo y penwythnos ma am rhedeg mewn hanner-marathon.

Bydda i'n yn ôl ar dydd Llun.

Thursday, 12 May 2005

Y de, te

OK. Dw i wedi penderfynu y bydda i geisio defnyddio'r iaith y de. Petasech chi'n weld fi'n defnyddio y tafodiaith anghywir, dwedwch wrtha i, plîs.

Rydw i o hyd yn geisio meddwl am pa fath o rhaglen bydda i creu i fy hun ar gyfer wella fy Nghymraeg. Ond, wrth gwrs, Chris yn Wheaton, bydda i gwrando a cerddoriaeth. Dw i wedi gweld y gallwn i prynu CD Gruff Rhys ar iTunes am dim ond $9.99. Efallai bydda i gwneud hyn cyn fuan ag arian gyda fi (sut ydych chi'n dweud: "as soon as I have money").

Un o'r broblemau dysgu Gymraeg yn yr UDA ydy ffeindio digon o deunyddiau dysgu. Mae rhaid i fi cael nhw eu anfon nhw ata i, ac wrth gwrs, mae nhw'n gostio cymaint. Yn enwedig gyda economi gwan UDA (diolch yn fawr iawn GW Bush). Y dydd arall, dw i wedi prynu cân drwy 7digital ac oedd hi wedi fy nghostio i $1.33!

Yn ffodus, dw i'n gallu defnyddio’r y Radio ar Alw drwy gwefan C2. Dw i ddim yn hollol hoff o'r cerddoriaeth pop, ond ydych chi'n cymryd beth allech chi'n caffael (O, dw i'n siŵr iawn fy mod i wedi dweud hynny yn anghywir).

Newidiadau ar y blog

Rydw i'n meddwl am newid y lliwiau ar y blog ma. Efallai dylwn i defnyddio mwy o goch. Dw i'n ddymuno y gallwn i gwneud mwy, ond dydy fy sgiliau HTML ddim yn hollol gryf.

Hefyd, Dw i'n meddwl am gollwng y rhithfro, oherwydd cymaint o blogwyr ddim yn diweddaru'n digon (Ha, sut ydych chi'n dweud "pot calling the kettle black"). Dw i'n meddwl y bydda i jyst rhoi'r blogiau fy mod i'n darllen, fel beth dw i'n gwneud ar fy mhlog Saesneg.

Ond dw i'n teimlo... fel rhyw fath o bradwr am eisiau gollwn y rhithfro. Sut bydd blogwyr Gymraeg yn ffeindio ei gilydd heb y rhithfro? Ie, efallai bydda i cadw y rhithfro. Beth ydych chi'n meddwl?

Wednesday, 11 May 2005

O hyd yn ffeindio fy iaith

Dw i o hyd yn geisio mynd yn ôl i rhediad normal gyda fy Nghymraeg. Rhydlyd iawn ydw i. Ac wedyn mae rhaid i fi gwthio fy hun i gwella fy iaith i. Dw i o hyd yn geisio meddwl am cynllun gorau i gwneud hyn. Mae dim ond dwy oriau bob nos i astudio -- sut i defnyddio yr amser hyn mewn ffordd mwyaf effeithiol ydy'r cwestiwn fi.

Wrth gwrs, bydd rhaid i fi blogio bob nos. Gwneud hyn ydy da iawn ar gyfer ysgrifennu yn Gymraeg ac yn meddwl yn Gymraeg. Ac wrth gwrs, bydda i eisiau darllen rhai blogiau arall.

Hefyd, dw i eisiau gwrando ar y radio, gwylio'r newyddion (dw i'n dymuno y gallwn i ffeindio fideo Gymraeg arall ar y rhyngrwyd -- y newyddion ydy mor ddiflas), a darllen llyfrau. Y gwbl hyn mewn dim ond tua deg oriau bob wythnos. Dw i'n pryderu o amser i amser (sut ydych chi'n dweud "from time to time" eto?) fy mod i wedi brathu allan mwy nag allaf i gnoi.

Roeddwn i wedi bod yn meddwl y ddylwn i dewis iaith De neu Gogledd. Ar hyn o bryd, dw i'n defnyddio bethbyth yn dod i fy mhen. Bydd gwneud dewis yn helpu fi gyda fy Nghymraeg, dw i'n meddwl, oherwydd gallwn i canolbwyntio ar un modd. Syniad twp ydy hyn? Beth wyt ti'n meddwl? A pa iaith ddylwn i dewis? Fe faswn i meddwl Cymraeg y De, oherwydd dw i eisiau astudio yn y De.

Y diweddaraf ar fy nofel

Fe glywais i yn ôl oddi fy asiant llyfr heddiw. Fe fydd hi'n edrych dros fy nofel y penwythnos ma ac wedyn fy ngalw i'w trafod y peth. Dw i'n gobeithio y bydd hi'n hoffi fe. A dw i'n gobeithio ei bod hi ddim yn fy ngofyn fi i gwneud gormod o gwaith ar e. Dw i eisiau symud ymlaen i canolbwyntio ar fy Nghymraeg.

Rydw i'n disgwyl am clywed yn ôl oddi hi ar dydd Llun. Roedd hi wedi dweud bod y cyffrous gyda hi i dechrau darllen y pethau newydd yn y nofel. Dw i ddim yn gwybod os ydy hi'n ddweud hyn oherwydd ydy cywir, neu oherwydd mae hi eisiau fy ngwneud fi'n teimlo da.

Tuesday, 10 May 2005

Dw i'n yn ôl...

OK, wel gorffennais i gyda fy nofel neithiwr, felly rŵan y gallwn i canolbwyntio ar fy Nghymraeg. Wel, ychydig...

Fy ngwraig a fi bydd yn teithio lan i Fargo, ND, y penwythnos ma, felly fydda i ddim yn ysgrifennu ar dydd Gwener ma drwy'r dydd Llun ma. A hefyd, bydd mwy o gwaith ar fy nofel yn y dyfodol efallai.

Ond cyn i fi mynd ymlaen, mae rhaid i fy cyfaddef bod fy Nghymraeg yn ddiflas iawn iawn iawn -- dw i'n gwybod. Dw i wedi colli tipyn o fy iaith dros y misoedd diwethaf oherwydd dw i wedi bod yn canolbwyntio dim ond ar fy llyfr. Mae rhaid i fi ymddiheuro i chi am hyn. Dros yr wythnosau nesaf, bydd fy Nghymraeg yn hollol cachiad tan dw i'n gallu "get back to speed" gyda Gymraeg. Fe fydda i'n geisio galed iawn i gwella fy Nghymraeg, ac os ydych chi'n gallu meddwl am unrhywbeth y bydd yn helpu fi, plîs dwedwch wrtha i.

Fel dwedais i, gorffennais i'r nofel ar nos Sul. Roeddwn i wedi bod yn gweithio ar cywiriadau ers mis Mawrth. Neithiwr, fe anfonais i'r llyfr mewn ffeil Word i fy asiant yn New York. Dw i'n meddwl y bydd hi'n cael rhai nodiadau i fi (felly, mwy o cywiriadau), ond dw i'n gobeithio bod y gwaith mwyaf ydy gorffen. Dw i eisiau dod yn ôl i fy Nghymraeg.

Mae rhaid i fi dod yn ôl i fy Nghymraeg. Mae dim ond pedwar misoedd gyda fi cyn y bydd rhaid fy iaith yn digon da ar gyfer cyfweliad Prifysgol Caerdydd.

Oherwydd dw i wedi bod i ffwrdd am cymaint o amser, efallai dydych chi ddim yn gwybod gormod o fy stori. Dw i'n byw yn St. Paul, Minnesota, yn yr UDA, a dw i'n gobeithio mynd a Prifysgol Caerdydd ac ennill Gradd Gymraeg. Roeddwn i'n gobeithio dechrau ar hyn y blwyddyn ma, ond popeth wedi fynd tipyn pear-shaped (sut ydych chi'n dweud hyn yn Gymraeg?). Doeddwn i ddim yn meddwl am y gwbl gwaith fe faswn i gwneud cyn symud i Gymru, ac wedyn, fe ges i cyfle i ysgrifennu y llyfr ma. Felly, bydd fy nghais am 2005 cael ei gwrthod.

Dim ond dull ydy hyn. Mae rhaid iddyn nhw fy ngwrthod i oherwydd doeddwn i ddim erioed gallu mynd a Chymru i cwrdd a nhw. Mae nhw wedi dweud wrtha i "fe fydd modd inni ystyried cais newydd y flwyddyn nesaf."

Felly, fe fydda i ymgeisio eto ym mis Medi ac wedyn mynd i Gymru ym mis Hydref (8-14 Hydref, dw i'n meddwl; marciwch eich calendr -- byddech chi bod yn prynu cwrw i fi). Rhwng wedyn a rŵan, mae rhaid i fi dyfod siaradwr Gymraeg wych. Dim ond pedwar mis. Rydw i'n wastad hoff o sialens.

Un peth arall. Mae rhaid i fi newid yr enw o'r blog ma. Enw twp ydy "Fi Yn Gymraeg." Allech chi'n meddwl am rhywbeth yn wella?

Wednesday, 4 May 2005

Bydda i'n dod yn ôl

Jyst eisiau rhoi nodyn bach yma fy mod i'n cynllunio dod yn ôl i'r blog ma. Rydw i'n gweithio rhy galed ar fy llyfr ar hyn o bryd.