Friday, 30 December 2005

Rali

Fydda i ddim bod yno, ond am eich gwybodaeth...

Yr ast anfad enaid-dwyn o cyn-cariad

Efallai wyt ti'n cofio am fy nghyn-cariad. Ar fy mlog Saesneg, roeddwn i arfer ei galw hi 'the evil soul-stealing bitch of an ex-girlfriend' ('Yr ast anfad enaid-dwyn o cyn-cariad' ydy hyn yn Gymraeg, dw i'n meddwl). Dw i ddim yn gallu gwneud hynny o hyd, oherwydd mae hi wedi ffeindio'r blog.

Sara ydy ei enw go iawn, a dw i ddim yn deall pam, ond, dw i wedi cytuno i mynd am cinio gyda hi ar dydd Llun. Pa mor twp ydw i?

Dw i'n siŵr y fydd y cinio hyn yn gwneud fi'n grac, ond mae rhyw darn o fi eisiau geisio cymodi gyda hi. Dw i eisiau symud ymlaen at pwynt yn fy mywyd o ble dw i ddim yn geisio anghofio pethau.

Mae'n poeni ar ôl rhywun yn gadael, wrth gwrs. A gyda hi, roedd y poen yn annioddefol. Fe 'alares i' drosti hi dros blynyddoedd (roeddwn i mor pathetig, dw i ddim hyd yn oed yn siarad am yr adeg 'ma).

Ond nawr, gyda fy mywyd anhaeddiannol -- mae gwraig gwych gyda fi, mae ffrindiau gwych gyda fi, a dw i'n edrych ymlaen at byw breuddwyd o symud i Gymru -- dw i eisiau stopio yn cario'r teimladau anhapus rhain amdani hi.

Pan dw i'n meddwl am yr ast anfad enaid-dwyn o cyn-cariad, dw i'n cymharu fy mhrofiadau gyda hi i'r profiad alcoholig. She tore me apart. Ac efallai, fel alcoholig, fe ddylwn i aros i ffordd o'r peth sy'n achosi cymaint o poen.

Yhm, sori am y bost-cwynfan.

Neithiwr, roeddwn i'n cwyno wrth fy hun mai ddim yn digon hapus gyda'r blog 'ma ydw i -- dw i ddim yn hapus gyda'r ansawdd o'r ysgrifen, a dw i'n meddwl y ddylwn i geisio bod yn mwy arabus. Gyda'r bost 'ma, mae'n amlwg bod ffordd pell i fynd gyda fi.

Ein stwff hudol

Ugh. Dw i wedi cael digon gyda fy 'Internet provider. Dros y tri dyddiau diwethaf, mae gwasanaeth fi wedi bod yn cropian. Dw i'n mor grac, oherwydd mae rhaid i fi dibynnu ar y cysylltiad rhyngrwyd yn y swyddfa.

O wel, dw i ddim yn gorfod dioddef hyn am gormod pellach. Fe fydd fy ngwraig a fi'n symud mewn gyda fy rhieni yn y diwedd y mis. Dw i ddim eisiau gwneud hyn, wrth gwrs, ond mae'r rheolwyr ein fflat ni'n gofyn am dwy mis hysbysiad cyn gadael y fflat. Gyda Rachel yn edrych am swydd ym Mhrydain nawr, rydyn ni eisiau bod yn barod i fynd.

Mwy na tebyg, wrth gwrs, fe fyddem ni'n symud i Cymru ym mis Gorffennaf. Felly, fe fydd rhaid i ni gwario lawer a lawer a lawer a lawer o amser gyda fy rhieni. Fel y mwyafrif o pobl, dw i'n hoffi fy rhieni, ond ar ôl gwario gormod o amser gyda nhw, dw i'n barod i mynd gwallgof.

Ar hyn o bryd, mae fy ngwraig a fi yn geisio pacio ar gyfer y symud i tŷ fy rhieni. Fe fyddem ni'n edrych ar pethau ac yn geisio meddwl: 'Fe fydd angen arnon ni am hyn yn Gymru?'

Gan mwyaf, rydyn ni'n geisio taflu i ffordd y mwyafrif o ein stwff ni -- dydyn ni ddim eisiau cyrraedd yn Gymru ac yn ffeindio bod ein fflat ni ddim yn digon fawr am ein stwff ni. Hefyd, y mwyafrif o ein stwff ni wedi dod o IKEA, felly, dw i'n siŵr fe fuasai’n rhatach i prynu stwff newydd yn Gaerdydd yn lle na talu am symud stwff hen.

Ar hyn o bryd, mae'r tasg o pacio yn teimlo fel dringo mynydd. Pob tro rydyn ni'n taflu pethau i ffordd, rydyn ni'n edrych o gwmpas y fflat ac mae'n fel dyna mwy o stwff! Dw i'n dechrau yn meddwl bod pethau hudol gyda ni -- mae'n dod yn ôl o'r bin!

Heddiw a dydd Sadwrn fy fydda i'n bod yn pacio ac yn glanhau’r islawr tŷ fy rhieni, o ble fe fydd Rachel a fi'n yn byw dros y misoedd nesaf. Fy greddf gyntaf ydy taflu popeth i ffordd: 'Hyzzah! Does dim byd gyda fi! Dw i'n barod i mynd i Cymru.'

Petasai pethau bod mor syml.

Thursday, 29 December 2005

Swper Nadolig


Christmas Dinner
Originally uploaded by ChrisCope.
Dyma'r holl ohonyn ni ar nos Nadolig, cyn swper -- fi, fy ngwraig, fy nhad, fy ma, y y gordderch, a fy mrawd.

Fe allet ti'n gweld dwy potel o gwin a dwy potel o cwrw ar y bwrdd, felly, rwyt ti'n gwybod oedd swper yn iawn. Fel dwedais i, yr unig problem oedd y gordderch. Ac hefyd fe allet ti'n gweld bod fy mrawd wedi hetifeddu 'the looks' yn ein teulu. Dw i wedi etifeddu... yhm... y gwallt cyrliog.

Arhosa... does dim gwallt cyrliog gyda unrhywun arall yn yr llun 'ma. Efallai rydw i'n yr mab y bostmon.

Ar ôl swper, fe geisiais i eto i gwneud gwin cynnes. Dw i'n meddwl fy mod i'n gwneud rhywbeth yn anghywir, oherwydd dydy'r stwff ddim yn cystal ag baswn i'n disgwyl. Ond roedd y stwff yn digon da -- dw i wedi yfed i gyd.

Colli dy gar

Dw i'n deall y rhwystredigaeth o colli dy gar.


MP3 File

Wednesday, 28 December 2005

Digon o'r gordderch

'I don't think anyone will care' -- Dyma beth fy ngwraig wedi dweud heno pan cwynais i am y ffaith fy mod i ddim wedi blogio ers dydd Iau. Mae'n dweud y gwir, dw i'n siŵr.

Beth bynnag, dw i'n yma -- ar ôl toriad bach dros Nadolig. Fe wariodd fy ngwraig a fi ein gŵyl ni gyda fy nheulu. Ar ôl pedwar dyddiau gyda nhw, dw i'n gallu dweud un peth yn siŵr.

Dw i wedi cael digon o cariad fy mrawd. 'Y gordderch' dw i'n ei galw hi, oherwydd mae fy mrawd yn priod i rhywun arall o hyd. Ferch digon neis ydy hi, ond ar ôl gormod amser gyda hi, dw i jyst eisiau gweiddi!

Mae hi'n 27 oed, ond rhai amserau, mae hi'n bihafio fel plentyn. Dw i'n meddwl ei bod hi'n gwneud hyn i geisio bod yn ciwt. Ond dydy hi ddim yn ciwt -- mae hi'n codi llid. Ac gyda hyn, fe teimlodd hi fel roedd ei dyletswydd hi i cwyno am popeth.

Popeth.

Doedd hi ddim yn hapus gyda'r bywyd, doedd hi ddim yn hapus gyda ei anrhegion hi, doedd hi ddim yn hapus gyda'r ei lle hi i cysgu (ar y soffa, tra roedd rhaid fy mrawd yn cysgu ar y lawr), doedd hi ddim yn hapus gyda'r gema roedd fy nheulu eisiau chwarae ar ôl swper Nadolig.

Erbyn y diwedd y gŵyl, roeddwn i'n brathu fy nhafod ac yn geisio ddim yn gweiddi: 'Just shut the fuck up, you big-breasted parasite!'

Bronnau fawr gyda hi. Mae nhw'n yr prif rheswm bod fy mrawd yn dioddef y ferch 'na, dw i'n meddwl. Wel, o leiaf mae rhesymau da gyda fe.

Ond, ie, y Nadolig nesaf? Fe fydd hi ddim yn darn o fe.

Sut oedd dy Nadolig?

Mae hi'n cerdded ar y môr


Beach
Originally uploaded by ChrisCope.
Dw i'n hoffi'r llun 'ma.

Dyma fy ngwraig ar y traeth yn Quintana, Texas, dau wythnos yn ôl.

Dydy'r traeth 'ma ddim yn eithaf cyffrous, ond dyna ti. Pan roeddwn i'n ifanc, roedd fy nheulu yn arfer mynd i'r traeth 'ma bron o bob dydd yn yr haf. Fe ges i lawer o pigiadau gan y 'jellyfish' ond roeddwn i'n wastad mynd yn ôl yn y mor i nofio. Plentyn twp roeddwn i, fel oedolyn twp ydw i nawr.

Thursday, 22 December 2005

Digon hen i cyrraedd i'r bar, digon hen i yfed?

Ges i ddim cyfle i blogio neithiwr, sori. Roedd hen ffrind fy ngwraig yn ymweld, felly roeddwn i (neu, ddylwn i ysgrifennu 'fe fues i') tu fas tan hanner nos.

Roedd ffrind fy ngwraig yn chwilfrydig iawn mewn y ffaith ein bod ni'n symud i Cymru. Roedd hi'n arfer byw yn Croatia, ac roedd hi'n chwilfrydig i gwybod mewn pa ffyrdd mae'r Cymry'n wahanol o'r pobl Unol Daleithiau.

I dweud y gwir (ac efallai anffodus ydy hyn), mae'n lawer o cyffelybiaethau rhwng Cymru a'r UDA. Rydyn ni'n bwyta'r un fath o bwyd, rydyn ni'n gwylio yr un rhaglenni teledu, ac yn y blaen ac yn y blaen. Yn aml, fe alli hi'n anodd i gweld gwahaniaeth cryf rhwng y dau lleoedd.

Ond wedyn, dw i'n gweld rhai stori fel hyn, a dw i'n meddwl, 'O, ie, rydyn ni yn wahanol.

Mae'r syniad o caniatáu pobl 16 oed i yfed alcohol yn mor pell o'r modd cyffredin Unol Daleithiau. Dw i'n meddwl pe taset ti'n awgrymu hyn wrth fy mam-yng-nghyfraith (ceidwadol iawn ydy hi), fe fuasai hi'n troi goch ac yn dechrau gweiddi ac yn dioddef trawiad ar ei galon.

Efallai fe ddylwn i'n anfon y stori ati, ar gyfer cyflymu'r etifeddiaeth.

Ond, i bod yn onest, dw i ddim yn gallu dweud y faswn i cefnogi'r syniad 'ma. Effaith o magwraeth Americanaidd ydy hyn, efallai.

Wednesday, 21 December 2005

Tuesday, 20 December 2005

Y gaeaf

S'mae! Dw i'n ysgrifennu eto.

Wrth gwrs, roeddwn i ar gŵyl bach (neu ddylwn i ysgrifennu 'fach?') dros yr wythnos diwethaf, felly, ges i ddim cyfle i darllen eich blogiau tan nawr. A dyma pam dw i'n ysgrifennu am bost blog Mair o pum dyddiau yn ôl.

Mae hi wedi rhoi casgliad o lluniau o Gŵyl Gaeaf Caerdydd ar-lein a mae nhw'n edrych yn gwych. Mae hyn yn gwneud fi eisiau symud i Caerdydd hyd yn oed mwy. Ydy hyn yn digwydd bob blwyddyn? Dw i'n ffan fawr o'r gaeaf -- peth da efallai, yn ystyried y ffaith fy mod i'n byw yn ardal mor oer.

Mae gyda ni carnifal gaeaf yma hefyd, ond fydd hyn ddim yn dechrau tan y mis nesaf. Yn arferol, mae'r carnifal yn nodwedd paredau a pob sy'n gwneud cerflunwaith iâ. Rhai blynyddoedd, fe fydden nhw'n adeiladu castell gyda ia.

Mewn pob cymdogaeth yn yr ardal 'ma, mae nhw'n adeiladu llawr sglefrio. Fe fydd yr adran tân yn dod ac yn chwistrellu dŵr ac yn gadael fe i rhewi (cofia bod y tymheredd yma ddim yn dringo uwchben 0 C yn aml yn y gaeaf).

Roedd y tymheredd y bore ma'n -23 C. A, mae rhaid i fi dweud, dw i'n mwynhau'r tywydd hyn -- mewn rhyw fath o ffordd anfad...

Dw i wedi bod yn tipyn drist dros y ffaith y fydd yr gaeaf hyn yr un olaf i fi am rhai adeg -- yr gaeaf gwirioneddol olaf, dw i'n meddwl. Dw i'n siŵr y fydd y tywydd bod yn oer yn Caerdydd y blwyddyn nesaf, ond dim fel yma.

Ond dw i'n hapus i gweld Caerdydd yn gwneud digwyddiad hwyl fel hyn. Fe fydd pethau fel hyn yn helpu dofi'r hiraeth am St. Paul.

Sunday, 11 December 2005

Mae'r plant yn dweud helo

Dw i'n arwain y plant fy chwaer-yng-nghyfraith lawr y llwybr tywyll...

Fy nith, Mikah, 7 oed, yn dweud helo.


MP3 File

-

Fy nai, Nate, 7 oed, yn dweud helo.


MP3 File

-

Fy nai, Burke, 4 oed, yn dweud helo.


MP3 File

Friday, 9 December 2005

Post yn dod

Sori -- does dim amser gyda fi. Dw i o hyd yn geisio pacio, a mae'r awyren yn gadael yn dwy oriau! Fe fydda i'n gwneud bost clywedol heno o Texas.

Hwyl!

Thursday, 8 December 2005

Yn mynd i Texas

Dw i'n siarad am y taith i Texas sy'n dod.


MP3 File

Yn geisio darllen mwy

Dw i ddim erioed bod rhywun pwy sydd yn darllen lawer yn eithaf gyflym. Nodwedd tipyn rhyfedd ydy hyn i rhywun pwy sydd yn geisio dweud wrth pobl ei bod e'n ysgrifennwr, efallai, ond dyma fi.

A gyda Gymraeg, mae pethau'n hyd yn oed yn gwaethaf. Dw i wedi gorffen yn darllen y llyfr 'Y Sach Winnwns' yr wythnos diwethaf -- llyfr fe prynais i ym mis Hydref!

Dw i wedi dechrau ar 'Trôns' gan Dafydd Meiron yr wythnos yma.

Pan roeddwn i'n cyfweld a'r Ysgol y Gymraeg ym mis Hydref, un peth eu bod nhw wedi pwysleisio i fi oedd yr angen arna i'w gweithio yn galed ar darllen yn Gymraeg. Roedd hi eu barn nhw y bydd darllen yn helpu fi gyda ysgrifennu'r iaith ac yn deall y pethau sylfaenol am gramadeg. Dw i'n eithaf siŵr taw pan dwedon nhw hynny wrtha i, roedden nhw'n gobeithio y baswn i gwneud mwy na darllen un llyfr mewn mis.

Felly, dw i wedi penderfynu gwneud fy adduned Blwyddyn Newydd yn gynnar eleni. Dw i'n bwriadu gorffen y llyfr 'ma dros yr taith i Texas yr wythnos nesaf (os wyt ti ddim yn gwrando a fy mostiau clywedol, fe fydd fy ngwraig a fi'n mynd i Texas yr wythnos nesaf i ymweld ag ein teulu). Ac wedyn, fe fydda i'n dechrau ar llyfr gam V. Geraint Jones.

Ar ôl hynny, fe fydd rhaid i fi prynu mwy o llyfrau. Felly, os oes unrhyw awgrymiadau i fi, fe hoffwn i clywed amdanyn nhw (dw i'n gwybod, fy mod i wedi gofyn am awgrymiadau o'r blaen, ond dw i ddim yn cofio pryd, felly, allaf i ddim yn ffeindio'r bost).

Tuesday, 6 December 2005

Y gwin cynnes

Merlot into potDros y penwythnos ma, dw i wedi penderfynu gwneud gwin cynnes (mulled wine). Ges i ddim cyfle erioed o'r blaen i ceisio'r diod, felly roeddwn i'n awyddus iawn. Fe penderfynais i defnyddio merlot Ffrangeg ac allet ti'n gweld fi'n tywallt y stwff blasus mewn sosban fach.

Fe prynodd fy ngwraig potel o sbeisiau ar gyfer gwin cynnes yn ei hoff siop, felly, yr unig pethau roedd rhaid i fi gwneud roedd yn ychwanegu'r sbeisiau ac hanner oren. Dydy fy ngwraig ddim yn yfed alcohol, felly, fe penderfynodd hi i gwneud 'spiced cider' heb alcohol. Ar ôl llai na pum munud, roedd ein fflat ni'n llawn o haroglau Nadolig gwych -- sbeisiau a ffrwythau.

Roedd y tywydd tŷ mas yn perffaith am gwneud gwin cynnes. Fe fuodd hi'n bwrw eira drwy'r dydd Sadwrn. Ac mae'r tymheredd wedi gollwng dros y dyddiau diwethaf hefyd. Ar hyn o bryd, mae'n -18 C yn St. Paul. Mae Mordicai wedi sylw am y posibilrwydd y bydd Cymru yn oerach yn y dyfodol, ond dw i'n amau y bydd pethau cyn oer a rydw i'n cyfarwydd.

Y gwinDydy'r llun 'ma ar y chwith ddim yn dangos gormod, ond mae rhaid i ti credu fi -- roedd hi'n arogleuo'n gwych! Tra roedd y stwff ma'n cynhesu, roeddwn i'n dweud wrth fy ngwraig bron o pob munud: 'Do you think I can drink it now? How about now?'

Dw i'n meddwl y fydda i'n gwneud hyn i fy rhieni ar Noswyl Nadolig.

Pob Noswyl Nadolig, mae fy nheulu'n fynd i'r gwasanaeth eglwys nos, ac ar ôl y gwasanaeth rydyn ni'n mynd yn ôl i'r tŷ fy rhieni a cael diodydd poeth a bisgedi, ac agor un anrheg pob un. Yn arferol, mae fy mam yn gwneud siocled cynnes neu te, ond y llynedd fe geisiodd fy mrawd i gwneud 'hot buttered rum' (doedd hi ddim yn eithaf da -- oherwydd fy mrawd wedi defnyddio rym rhad, dw i'n meddwl). Dw i'n meddwl y bydd y gwin cynnes yn poblogaidd iawn.

YfedA dyma fi'n mwynhau'r gwin. Dw i'n yfed allan o gobled fe prynodd fy ngwraig yn y Renaissance Festival yn gynharach yn yr haf. Ie, dw i'n deall fy mod i'n edrych yn twp -- beth allet ti'n gwneud? Fe ges i fy ngeni fel hyn.

Diolch yn fawr iawn i pawb am awgrymu’r gwin cynnes. Oes mwy o syniadau da gyda ti ar gyfer Nadolig i fi?

Y Nadolig nesaf, mae fy ngwraig a fi'n bwriadu gwneud 'egg nog' i pob ein ffrindiau yn Gaerdydd (rheswm da i byw yn Gaerdydd, on'd yw fe?). Hefyd, mae fy ngwraig wedi dweud heno ei bod hi'n bwriadu gwneud 'beer cheese soup. Os oeddet ti ddim erioed cael cawl caws cwrw, fe fyddet ti'n caru'r stwff ma. Saig traddodiad Wisconsin, dw i'n meddwl. Mae'n digon syml -- caws a cwrw a rhai pethau arall -- ond mae'r blas yn gwych.

Rydym ni'n teimlo nerfus am ein Nadolig nesaf, oherwydd gawn ni ddim cyfle i mynd adref, fuasem ni ddim yn meddwl, ond dw i'n meddwl y gallem ni'n cael tipyn o hwyl. Wel, mae'n amser hir tan fe fydd rhaid i ni meddwl am y peth. Yn y cyfamser, rydyn ni'n mwynhau'r Nadolig hyn.

Y cyfryngau ceidwadwr

Rheswm fawr fy mod i eisiau symud i Prydain ydy'r ceidwadwr yma.


MP3 File

Friday, 2 December 2005

Christmas yams

Christmas yams are on the way.

Ie. Dw i ddim siŵr o'r pwynt chwaith. Os wyt ti'n gwylio hyn am digon hir, mae'n tipyn spooky.

Y nofel a Nadolig

Dw i'n siarad am fy nofel a Nadolig.


MP3 File

Thursday, 1 December 2005

Stwff i gwneud

Roedd Rachel a fi'n bwriadu mynd i'r sinema heno, ond mae'n bwrw eira eto a mae hi'n blinedig iawn, felly, dw i'n eistedd 'ma yn mwynhau egg nog a chocolate-chip cookies eto. Mae rhaid i ti caru yr tymor Nadolig. ac hefyd, ar dydd Sadwrn, dw i'n bwriadu geisio gwneud gwin cynnes. Os oes resipi da am y stwff, fe hoffwn i weld e, os amgen, dw i'n bwriadu defnyddio'r gwefan resipi BBC.

Dydy fy ngwraig ddim yn yfed alcohol (Mormon ydy hi), felly fe fydd yr profiad gwin cynnes yn diddorol iawn, dw i'n meddwl. Efallai fe ddylwn i ffeindio rhai ffrindiau i helpu fi gorffen y stwff. Na.

Dw i wedi gwario tipyn o amser heno yn edrych ar y gwefannau asiantau ystâd. Mae Rhys wedi anfon yr enwau o ychydig asiantau ac wedi rhoi ychydig cyngor i fi am ffeindio lle yn Gaerdydd. Ar y gwefan Mead Properties, fe welais i fflat ym Mhontcanna ar Stryd Dyfrig -- yn agos iawn i'r Mochyn Du. Dw i'n amau y fydden nhw'n cadw'r lle i fi tan mis Gorffennaf. Drueni.

Ond yr wythnos ma, dw i'n bwriadu rhoi hysbyseb ar y gwefan Menter ar gyfer fflat. Hyd yn oed mae'n hanner blwyddyn tan fe fydd Rachel* a fi'n symud i Cymru , dw i'n dechrau teimlo tipyn bach yn nerfus am pethau. Mae rhaid i ni arbed arian, ffeindio rhywle i byw ac yn ffeindio gwaith i hi -- lawer o pethau i gwneud. Ac hefyd, mae rhaid i fi ymgeisio ar gyfer benthyg myfyriwr ac wedyn geisio ffeindio allan sut i ymgeisio am y gwobr dysgwr yn yr Eisteddfod.

Ugh. A dw i ddim hyd yn oed eisiau meddwl am pacio ein stwff ni ac y pethau fel hynny. Dw i'n mwy hapus jyst yn yfed egg nog.

*Efallai fe ddylwn i ei galw hi 'yr priodferch plentyn' -- fel rydw i'n ei galw hi 'the child bride' ar fy mlog Saesneg.