Tuesday, 31 January 2006

Dim Chwe Gwlad i fi... eto

Mae Tom wedi gofyn fi heddiw os dw i'n bwriadu mynd i'r dafarn lleol i gwylio'r gêm rygbi ar y dydd Sadwrn 'ma. Yn anffodus, nac ydw. Mae Super Bowl yn dod ar y dydd nesaf y fe fydd fy ngwraig yn caniatáu dim ond un diwrnod meddwi pob wythnos.

Dw i'n deall bod Cymru-Lloegr yn pwysig iawn, ond o hyd dw i'n byw yn yr Unol Daleithiau, felly dw i'n edrych ymlaen at weld y Super Bowl.

Hefyd, does dim ots gyda fi pwy sy'n ennill neu'n colli'r gêm Super Bowl. Petaswn i geisio gwylio'r gêm rygbi fe faswn i'n teimlo sâl trwy'r holl peth. Mae'n haws i haros i clywed y sgôr ar ôl y gêm. A hefyd, dw i'n pryderu fy mod i'n lwc drwg dros timau chwaraeon. Dros yr NFL playoffs, fe collodd pob tîm fe dewisais i.

Efallai fe wnaf i gwylio'r gêm rygbi nesaf.

Llety

Dw i'n cadw ymlaen yn pryderu am ffeindio llety.


MP3 File

Sunday, 29 January 2006

29 Ionawr


29 Ionawr
Originally uploaded by ChrisCope.
Dw i'n siŵr y bydd hiraeth am Minnesota arna i pan dw i'n symud i Cymru, felly dyma fy syniad newydd i helpu fi yn y dyfodol. Yr llun ma ydy'r golwg o'r ffenestr fi yn y tŷ fy rhieni. Dw i'n bwriadu tynnu llun o'r un lle pob bore Sul ac eu gosod nhw mewn grŵp ar Flickr.

Ar ôl amser, fe fydd digon o llunia yno y fedra i'n gwylio'r tymhorau'n newid.

Bore Sul llwyd a diflas ydy hi heddiw. Fe gwariais i fy more'n geisio cysylltu asiantau ystâd Caerdydd. Efallai mae'n tipyn gynnar i cychwyn chwilio am fflat ar hyn o bryd, ond dw i ddim yn gwybod. Hefyd, dw i wedi rhoi hysbyseb ar y bwrdd Menter Caerdydd.

Dw i ddim yn mwynhau hyn o gwbl. Mae'n amhosib i fi i edrych ar fflatiau cyn dod i Gaerdydd, felly fe fydd rhaid i fi ymddiried fy asiant ystad. Dydy ymddiriedaeth a asiantau ystâd ddim yn dau pethau y baswn i'n cysylltiad yn arferol.

Felly, dw i'n teimlo fel yr golwg o'r llun 'ma.

Friday, 27 January 2006

Y wal bric

Dw i eisiau gwneud bost bach yma ar gyfer symud y fideo lawr tipyn bach, oherwydd yn y llun ar y dde ac yn y ffrâm gyntaf o'r fideo, dw i'n gwisgo yr un dillad. Ac hefyd, dw i'n deall ei bod hi'n anodd i gweld dau lluniau o fi ar unwaith.

Mae'r llun wedi cael ei gymryd yn y ffrynt o wal bric yn yr islawr tŷ fy rhieni. Cyferbyn y wal ydy drych fawr, ac pan roeddwn i'n ifancach, roeddwn i'n arfer yn sefyll wrth y wal ac yn edrych ar fy hun yn y drych ac yn dychmygu roeddwn i stand-up comic.

Fe geisiais i gwneud comedi stand-up unwaith mewn clwb comedi yma yn Minnesota -- blynyddoedd yn ôl. Roedd yr profiad 'ma yn ofnadwy -- roedd 'fy ngomedi' yn ofnadwy. Byth eto.

Beth bynnag, dw i'n hapus fy mod i wedi dysgu fy hun sut i gwneud fideo. Ar hyn o bryd, allaf i ddim yn ffilmio dros mwy na 30 eiliad, ond dw i'n bwriadu prynu cerdyn cof mwy fawr yn fuan.

Yfory fe fydda i'n dod gyda fy nghamera i fy hen fflat i (mae rhaid i fi glanhau'r lle erbyn y diwedd y mis), a fe fydda i'n dy weld di o ble roeddwn i'n arfer byw.

Fideo

O, diawl -- fy wyneb hyll ar dy gyfrifiadur. Mae'r diwedd wedi dod.

Thursday, 26 January 2006

Fy nhad

Dyma peth diddorol am fy nhad i: 'I interviewed George H.W. Bush (the elder) when he was running for president and he became quite angry when I asked him whether he thought it was appropriate for a former CIA director to be running the country.'

Dw i'n ei helpu fe (fy nhad, dim GHW Bush) i ysgrifennu bywgraffiad bach ar gyfer ei swydd newydd, ac dw i'n dysgu lawer o pethau newydd amdano. Mae'n rhyfedd i sylweddoli mai person go iawn yd fy nhad. Dw i'n wastad yn meddwl amdano fe fel, wel, jyst Tad.

Ond mae fy nhad wedi bod yn badass o tro i tro. Roedd e'n arfer gweithio fel gohebydd yn y prifdynas Texas ac, unwaith, fe gafodd ei taflu allan o'r adeilad corff deddfwriaethol. Pa mor gwych ydy hynny?! Ges i erioed fy nhaflu allan unryhwbeth heb tafarn.

Mae hyn yn dod gyda beth roeddwn i'n dweud ddoe, efallai -- dydych chi ddim cyn pwysig ag ydych chi'n meddwl. Petaswn i cael plant, dw i'n siŵr y fuasent nhw meddwl amdanaf i fel diflas iawn. Wel, rydw i yn diflas iawn, ond wyt ti'n deall beth dw i'n geisio dweud. 'No matter how big and overwhelming a thing is, it is not, actually, all that big or overwhelming.'

Dw i'n geisio cofio hyn i gyd nawr, oherwydd mae mis Chwefror yn dod yn fuan ac dw i'n dechrau teimlo nerfus am y pethau mae rhaid i fi gwneud o hyd. Yn ôl ym mis Tachwedd, dwedodd Rhys wrtha i: 'Buan iawn y daw Gorffennaf heibio.'

Ie, bydd. Dw i'n bwriadu geisio dechrau'r broses o trefnu pethau ar gyfer ffeindio fflat y penwythnos 'ma.

Wednesday, 25 January 2006

Fethu canolbwyntio

Mae'n anodd iawn i canolbwyntio yn y tŷ fy rhieni.


MP3 File

Y Chris Cope enwogaf yn Gymru!

Dw i'n hoffi'r syniad Rhys o rhoi cofnod ar blogwyr Cymraeg Americanaidd ar Wicipedia Cymraeg. Efallai fe fydda i'n gwneud hynny'r wythnos 'ma. Ac efallai dim -- dw i'n geisio rhoi gormod mewn fy mhenwythnosau.

Ond sut wnaf i sicrhau fy lle fel y Chris Cope enwogaf yn y byd os dw i ddim yn gwneud y peth?

O leiaf dw i'n gallu hawlio bod yr Chris Cope enwogaf yn Gymru. Wel, dw i'n meddwl -- mae rhaid i fi cyfaddef bod lawer i fi i ddysgu am Cymru. Dw i'n gwybod dim ond y stwff dw i'n gallu ffeindio ar y BBC.

Ac mae'n hawdd i meddwl eich bod chi'n pwysicach nag rwyt ti'n go iawn. Yn fy erthygl heddiw, fe soniais am y ffaith fy mod i'n bwriadu symud dros y môr. Fe roeddwn i'n synnu ar cymaint o pobl roedd yn dod at fy ddesg ac yn gofyn: 'You're really leaving? Where are you going? When? What are you doing over there?'

Beth? Am beth roeddwn i bod yn siarad gyda pawb ers mis Hydref? Ers o'r blaen mis Hydref? Dw i'n siŵr fy mod i'n sôn am hyn bron o bob awr o bob dydd! Ond o hyd, doedd pobl ddim yn sylweddoli.

Y person mwyaf od i fi oedd y ferch pert gwalltgoch sy'n gweithio ar yr ochr arall o'r adeilad fi.

Petasai'r diwedd y byd yn dod tra roeddwn i ar y swydd -- a doedd dim siawns o gweld fy ngwraig yn fuan -- a roedd yr angen arnon ni i helpu ail-boblogi’r byd, fe fydd hi bod fy dewis fel partner bridio. Ond dydy hi a fi ddim yn siarad yn rhy yn aml. Serch hynny, roedd hi'n drist iawn dros yr newyddion fy mod i'n bwriadu gadael y swyddfa.

'Oh, I don't even want to think about it now. I'll start crying,' dwedodd hi

Be??? Dydyn ni fyth yn siarad, heb i dweud 'helo. Ond, OK. Wel, paid yn crio, cariad. Dere gyda fi i'r sedd cefn o fy nghar i...

(Ac unwaith eto, mae Chris yn diolchi Duw yr all ei gwraig ddim yn deall Cymraeg)

Ond hyd yn oed gyda hi, dw i'n siŵr y roeddwn i wedi sôn am fy cynlluniau i symud o'r blaen yr erthygl. Felly, fe dysgais i (eto) heddiw fy mod i ddim cyn gwych a dw i'n gallu meddwl am dro i dro. Ac efallai mae peth da'n hynny!

Tuesday, 24 January 2006

Yr hunan

Ar fy mlog Saesneg yr wythnos diwethaf, roeddwn i'n ysgrifennu am y ffaith y geisiais i rhoi cofnod ar fy hunain yn Wikipedia. Ar hyn o bryd, mae'r cofnod yna o hyd, ond mae nhw'n dweud eu bod nhw'n bwriadu dileu'r peth, felly dw i ddim yn gwybod pa mor bellach y fydd ef yno.

Yn y cofnod, dw i'n disgrifio fy hun fel 'Welsh-language blogger,' ac yn geisio dweud bod hyn, ar ei pen ei hun, ydy rheswm digon da i ennill cofnod yn Wikipedia. wel, dydy'r tacteg ddim yn gweithio, dw i ddim yn meddwl, a fe fydd yr cofnod yn diflannu'n fuan.

Ond y peth rhyfedd ydy hyn -- os dw i'n geisio dweud fy mod i'n 'kind of a big deal' yn y Gymraeg, pam doeddwn i ddim yn geisio rhoi cofnod yn y Wicipedia Gymraeg? A pam fydda i ddim yn geisio gwneud hyn, chwaith?

Dw i ddim yn fedru esbonio pam does dim problem gyda fi o gwneud cofnod ffug am fy hun yn Saesneg, ond fydda i ddim yn gwneud yr un peth yn y Gymraeg. Moesoldeb rhyfedd.

Efallai fe fydd rhaid i fi geisio’n galetach i bod yn digon enwog i cael rhywun arall yn gwneud cofnod amdanaf i.

Ac yn siarad am fy ego fawr, fe feddyliais i heddiw am syniad gwych ar gyfer fy erthygl nesaf. Dw i'n bwriadu ysgrifennu i pob Chris Cope dw i'n gallu ffeindio trwy Google. Eisoes dw i wedi clywed gan Chris Cope o Ottawa, Canada, a Chris Cope o Brisbane, Awstralia.

Monday, 23 January 2006

Friday, 20 January 2006

Dannedd drwgOriginally uploaded by ChrisCope.
Un peth fy mod i'n ffeindio anodd ydy meddwl am pethau i blogio. Wrth gwrs, dw i'n blogio bob dydd ar fy mlog Saesneg, ond dw i o hyd yn meddwl yn Saesneg (ie, dw i'n gwybod -- sori). Mae'n anodd i fi i meddwl am pethau i dweud yn y Gymraeg, hyd yn oed dw i eisiau blogio mwy yma.

Felly, fe penderfynais i i gwneud rhywbeth ychydig twp -- fe fydda i'n defnyddio'r rhestr 'ma o pynciau dyddlyfr. Paid poeni -- dw i ddim yn bwriadu geisio ymateb pob cwestiwn. Lawer ohonyn nhw'n cwestiynau shit go iawn, fel 'What do we mean when we say, "Hitch your wagon to a star"?'

Beth? Does dim clem 'da fi. Dw i ddim yn defnyddio'r brawddeg 'na.

Ond dw i'n meddwl y fydda i'n defnyddio yr rhestr hyn o dro i dro i tanio fy nychymyg tipyn bach. Y cwestiwn gyntaf, felly:

Beth ydy rhywbeth dy fod ti ddim yn hoffi am dy hunain?

Fy dannedd.

Fel dwedais i tipyn sbel yn ôl, 'I will never be accepted and loved by the literati with this Kentucky grill of mine.'

Pan roeddwn i'n ifanc, roedd fy ffrindiau a fi'n chwarae pêl fas ac roeddwn i'n chwarae fel daliwr -- y person sy'n cyrcydu y tu ôl y batiwr. Yn anffodus, roeddwn i'n rhy agos i'r batiwr, a pan swingiodd e, fe dderbyniais i bat yn fy wyneb.

Felly, fy dannedd fi'n cam iawn. Dw i eisiau ffeindio orthodontydd i'w trwsio nhw, ond doeddwn i ddim cael digon o arian erioed. Efallai rhyw amser yn y dyfodol.

Yn y cyfamser, dw i ddim yn hoff o gwenu mewn lluniau.

Ymlacio a pacio

Dw i'n ymlacio cyn yfory, pryd fe fydd fy ngwraig a fi'n gorffen pacio ein pethau ni.


MP3 File

Thursday, 19 January 2006

Caerdydd, dw i'n dod

Derek -- fe allet ti'n samplu fi unrhywbryd. Ond dw i'n bwriadu mynd i Gaerdydd.

Mae pobl eraill wedi gofyn fi o'r blaen pam ddewisais i Caerdydd yn lle nag ardal mwy Cymraeg, fel Aberystwyth. Yn y gyntaf, oedd yr ymateb yn un o angen. Dydy'r llywodraeth Unol Daleithiau ddim yn cynnig benthyciadau i astudio yn Aberystwyth (wel, doeddwn i ddim yn arfer eu cynnig nhw -- mae'r system wedi newid ers dechreuais i ar y broses hyn). Allwn i ddim yn mynd i prifysgol ym Mhrydain heb benthyciadau myfyriwr, yn anffodus, felly roedd Caerdydd yr dewis amlwg.

Hefyd, roeddwn i'n pryderu tipyn bach am yr faint o Aberystwyth. Lle fach ydy hi, dydy fy ngwraig ddim yn siarad Cymraeg eto, a doedd hi ddim erioed yn byw tŷ fas yr Unol Daleithiau. Roeddwn i'n pryderu am 'culture shock. Ac os wyt ti'n gwybod unrhywbeth am priodas, wyt ti'n gwybod taw os dy gwraig ddim yn hapus, dwyt ti ddim yn hapus.

Yn Gaerdydd, fe all fy ngwraig yn ffeindio lleoedd i fynd a pethau i gwneud, a fydd hi ddim yn teimlo mor unig yno, dw i'n meddwl.

A nawr, dw i'n edrych ymlaen go iawn at mynd i Caerdydd. Dw i ddim yn meddwl y baswn i dewis rhywle arall nawr. Mae'n ddinas digon hyfryd, dw i'n hoffi'r pobl yno, a dw i'n hoffi'r prifysgol. Mae'r Gymraeg yn cryfhau'n araf yn Caerdydd (mae nhw'n dweud) a dw i'n meddwl bod iaith cryf yn y prifddinas yn peth da dros yr iaith fel cwbl.

Heblaw, does dim sgwrs am y peth nawr. Fe dderbyniais i fy llythyr cadarnhad heddiw -- dw i'n mynd i Caerdydd yn sicr. A prin allaf i ddim yn aros...

Wednesday, 18 January 2006

Codiad cyflog

Dw i wedi derbyn codiad cyflog yr wythnos 'ma. O $1,156.84 (£655) pob pythefnos i $1,184.80 (£671) pob pythefnos. Mae hynny'n 2.41 y cant cynnydd. Wooooooooooooooo!

Fe fydda i'n mor hapus i gadael yr swydd 'na. Overworked and underpaid ydw i ers yr eiliad gyntaf. Dw i wedi bod yn eisiau gadael yr lle 'na ers yr haf 2004, ar ôl fe ges i ymladd fawr gyda fy goruchwyliwr dros cael digon o amser i chwarae rygbi. Ond mae'n eithaf anodd i ffeindio gwaith ym Minnesota -- gwaith da, o leiaf -- a does dim gradd gyda fi eto, felly mae'n hyd yn oed anoddach i fi.

Nawr, mae'n dim ond pum misoedd arall i fynd cyn gadael. Mae hyn yn teimlo fel adeg enfawr, ond dw i'n siŵr y gallaf i dal ati. Efallai fe fydd fy nhymer yn calonogi ar ôl dw i'n gweld ein bod ni'n arbed arian.

Hefyd heno, dw i'n edrych ymlaen at gadael ein fflat ni. Mae'n fferru mewn yma ar hyn o bryd. O leiaf dw i'n gwybod y gallaf i troi lan yr gwres yn y tŷ fy rhieni -- does dim ffordd i gwneud hynny yn yr fflat 'ma. Dw i'n at the mercy* o'r perchnogion yma.

*Sut wyt ti'n dweud hyn yn Gymraeg?

Y pethau fy mod i ddim yn gwybod

Dw i'n siarad am y pethau i gyd fy mod i ddim yn gwybod.


Ffeil MP3

A dyma'r linc i blog Dogfael.

Tuesday, 17 January 2006

S'mae, mam Huw!

Fe dderbyniais i e-bost heddiw gan Huw (pwy sy'n golwg tipyn bach fel Eddie Guerrero, dw i'n meddwl), a fe dwedodd ef wrtha i bod ei mam yn darllen y blog 'ma.

Felly, s'mae mam Huw! Diolch yn fawr iawn am darllen.

Mae hyn yn cofio fi am y cwrdd cyntaf fi gyda Mair, yn ôl ym mis Hydref, a dwedodd hi bod ei nain yn gwybod pwy ydw i. Bridging the generations ydw i.

Fe allwn i gwneud mwy o hynny, efallai, petasai fy Nghymraeg yn wella. Yn diweddar, dw i wedi bod yn meddwl am y treigladau, a pryd i defnyddio nhw. Dw i'n gobeithio y gallwn i ffeindio grŵp o rheolau diriaethol sydd yn dweud wrtha i pryd i defnyddio pa treiglad. Dw i'n teimlo â chywilydd am y safon fy Nghymraeg ar hyn o bryd.

Ond, pan roeddwn i ymweld Prifysgol Caerdydd, fe dderbyniais i rhestr o llyfrau ar gyfer y myfyrwyr blwyddyn gyntaf. Felly, efallai fydda i'n geisio prynu rhai ohonyn nhw cyn bo hir. Ond, os wyt ti'n gwybod am rhai rheolau syml y gallwn i geisio dysgu ar gof, fe hoffwn i clywed amdanyn nhw.

Dydy fy ngwraig a fi ddim yn byw
gyda fy rhieni eto -- fe fydd yr uffern 'na yn cychwyn ar dydd Sadwrn. Fe fues i yno neithiwr i cael swper Sul ac y peth roedd yn rhedeg trwy fy meddwl roedd: 'Diawl. Does dim cyfle i ffeindio heddwch yma.'

Fydda i ddim yn cael lawer o cyfleoedd i bod ar fy mhen fy hun pan dw i'n byw yno. Dw i ddim yn hoffi hyn o gwbl. Dw i'n eithaf preifat (er bod dw i'n blogio bob dydd), ac dw i'n mwynhau cael tipyn o amser i gwneud dim byd ond eistedd ac yn gwrando ar y distaw. Fe fydd hynny'n anodd iawn i gwneud mewn tŷ llawn gyda pedwar pobl -- yn enwedig gyda fy rhieni, sy'n hoffi gwrando ar y teledu cyn swnllyd a phosib.

Ond fe fydda i arbed arian yn byw yno -- o leiaf £500 pob mis, dw i'n gobeithio. Hmm, pan dw i'n edrych ar y ffigur 'na, dydy e ddim yn edrych yn dda. Ond cofia bod £500 ydy $890. Mae'n anodd iawn i arbed digon o arian ar gyfer Cymru pan mae'r doler yn mor wan.

Monday, 16 January 2006

Cyflogaeth diogel

Unwaith eto, dw i'n hapus i gweld y gallwn i ffeindio gwaith yn ysgrifennu arwyddion ffordd -- hyd yn oed does dim addysg iaith cryf gyda fi.

Sunday, 15 January 2006

Yn byw gyda Mam a Tad

Ges i ddim cyfle i blogio ers dydd Iau oherwydd mae fy ngwraig a fi'n geisio symud i mewn tŷ fy rhieni. Dw i ddim eisiau gwneud hyn o gwbl, ond fe fydd y symud yn helpu ni arbed arian ar gyfer Cymru.

Fe gwariodd fy ngwraig a fi ein dydd Sadwrn yn glanhau'r islawr tŷ fy rhieni. Dydyn nhw ddim yn defnyddio'r lle yn aml, felly, roedd lawer o gwaith i gwneud.

Fe roddon ni $400 gwerth o stwff i grŵp elusen. Felly, fe allem ni'n edrych ymlaen at writing off y stwff 'na ar ein trethi y blwyddyn nesaf. Dw i ddim yn deall y system treth ym Mhrydain, felly, dw i ddim yn gwybod os gallet ti'n gwneud yr un peth.

Yn siarad am fy nhrethi incwm, mae rhaid i fi gwneud nhw cyn allaf i ffeilio am benthyciadau myfyriwr. Dw i'n casáu gwneud fy nhrethi, oherwydd mae nhw'n golygu mathemateg, ond dw i'n bwriadu geisio gwneud nhw yfory.

Dyma cymaint dw i'n caru Cymru -- fe fydda i'n gwneud mathemateg i fynd yno.

Ar ôl rhoddi ein hen stwff, roedd Rachel a fi'n gorfod gwario rhai amser yn symud ein pethau ni i mewn y tŷ. Symud araf ydy hyn. Ar hyn o bryd, rydyn ni'n aros yn St. Paul o hyd, ond erbyn diwedd yr wythnos, fe fyddem ni bod mewn y tŷ fy rhieni yn Bloomington, Minnesota (yr adref o'r Mall of America)-- rhai 17 milltir i ffordd o St. Paul.

Ugh. Pum misoedd yn byw gyda fy rhieni. Fe fydda i mewn uffern.

Thursday, 12 January 2006

Hufen iâ a'r straen

Dw i'n dechrau teimlo tipyn o 'burnout.'


MP3 File

Dim braidd yn diddorol, ond golygus

Dw i wedi gwneud newid bach i'r blog. Dw i wedi rhoi'r brawddeg 'Dim braidd yn diddorol, ond golygus' i fyny yno yn y disgrifiad.

Mae'r brawddeg 'na'n dod o 'backhanded compliment' fe dderbyniais i ychydig amser yn ôl ar fy mlog Saesneg. Fe dwedodd rhywun: 'I have to confess that its not because its terrably interesting but because I think your hansome'

(Saesneg da ydy'r sylw na -- un brawddeg, pum camgymeriadau)

Doeddwn i ddim yn sarhau, wrth gwrs. Dw i'n digon hapus am y canmoliaeth o 'golygus.' Mae'n anodd i credu y fydd unrhywun yn meddwl o fi fel golygus. Wel, yn ystyried yr ansawdd ei Saesneg, efallai doedd hi ddim yn gwbl yno.

Priodas

Huzzah! Dw i ddim yn gallu dweud wrthot ti faint o hwyl dw i'n cael heno. Mae fy ngwraig yn tymer ddrwg iawn heno a does dim byd y galla i gwneud.

Mae hynny'n gwneud Rachel yn swnio fel rhyw fath o ast. Dydy hyn ddim yn gwir -- dim ond blinedig o ei swydd ydy hi. Ac hefyd mae hi'n geisio gwneud y gwbl pethau i bod yn gallu gweithio ym Mhrydain. A dw i'n deall hyn, wrth gwrs, oherwydd gwr sensitif a dealltwriaeth ydw i, ond...

Diawl mae'n anodd heno i osgoi yn gwneud hi mwy grac. 'Crabby' y fyddai'r gair Saesneg y baswn i'n defnyddio i disgrifio ei tymer heno. Dw i'n lwcus ei bod hi ddim yn deall y Gymraeg, o leiaf. Sut fydda i gollwng stêm pan mae hi'n dysgu Gymraeg?

Byw ar morfil

Pa mor doniol ydy hyn?

Wednesday, 11 January 2006

Y sgwrs gyntaf


Llwybr
Originally uploaded by ChrisCope.
Dyma Llwybr Huw Tom -- syniad o ffrind fi sy'n byw ger Conwy.

Dave Bathers ydy ef enw. Fe cwrddais i Dave ym mis Rhagfyr 2002. Fe ysgrifennais i erthygyl bach am y taith. Roeddwn i'n ar goll tra geisio mynd am tro yn y bryniau sy'n ymestyn i fyny Conwy.

Roeddwn i'n defnyddio map llaw-ysgrifenedig o'r hostel. Doedd y peth ddim yn gwych, ond roedd y môr ar y map, ac roeddwn i'n gallu gweld y môr, felly fe meddyliais i wrth fy hun, 'Wel, fe allaf i ddim gwneud fy hun yn rhy ar goll.'

Roeddwn i'n hollol ar goll pan cwrddais i Dave. Roedd Dave lan yno gyda ei ci, Molly.

'We're not on this map,' dwedodd Dave wrtha i.

Yn fy erthygl, dw i'n dweud y roedd Dave a fi'n mynd i'r un lle. Dydy hynny ddim yn gwir. Fe penderfynais y baswn i mynd i'r un lle ag e, oherwydd doeddwn i ddim eisiau gwneud fy hun ar goll eto.

Felly fe cerddon ni am sbel yn siarad ysmaldod yn Saesneg, tan fe glywais i fe'n dweud, 'Tyrd 'ma, Molly,' wrth y ci.

'Rydych chi yn siarad Cymraeg?' fe gofynnais i mewn fy Nghymraeg ofnadwy.

Lan i'r pwynt 'na, doeddwn i erioed yn siarad Gymraeg gyda unrhywun. Wrth gwrs, fe fues i'n ymarfer wrth fy hun yn fy ngar, yn ôl yn San Diego, ond roedd hyn y tro cyntaf i siarad gyda siaradwr arall.

'Wel, tipyn bach,' dwedodd Dave.

Digon da. Ac gwarion ni y gweddill y dydd yn cerdded ac yn siarad lol.

Er enghraifft, fe penderfynon ni, y ddylai'r llywodraethau UDA a'r UK yn talu ni i chwilio am Osama bin Laden yn pob tafarn yn Cymru. Dydy Osama ddim yn tebyg i cael ei ffeindio mewn tafarn Cymreig, ond dydych chi ddim yn gwybod am sicr heb yn chwilio. Ac wrth gwrs, fe fydd rhaid yr llywodraethau yn talu am ein peintiau, oherwydd fe fuasem ni'n angen aros tipyn o amser yn y tafarnau. Ac y ddylai'r llywodraethau yn rhoi digon o arian i ni i prynu peintiau dros pawb arall -- i helpio ennill the hearts and minds. Ac ymlaen ac ymlaen.

Un syniad roedd gyda Dave yn ôl 'na, roedd syniad o arwain pobl (fel teithwyr Americanaidd sy ddim yn gwybod sut i defnyddio map) ar 'themed historical walks' bod yn rhoi cyfle i mynd am tro trwy'r ardal ac yn dysgu tipyn am y lle.

Mae'n edrych fel mae Dave yn symud ymlaen gyda ei syniad ef. Mae'r Llwybr Huw Tom yn 'a celebration of the life of Dr Huw T. Edwards who from humble beginnings became an influential Trade Union leader.'

Dw i'n gobeithio y bydd Dave yn diwedd bob tro fel ein cyfarfod cyntaf -- yn y tafarn Rowen. Ar ôl yn cerdded yn yr wlyb ac yr oer, eisteddon ni wrth y lle tân ac fe fwynheuon ni cwpl o peintiau. Roedd yn gwych.

Tuesday, 10 January 2006

Y gwers

Dw i'n dysgu gwers pwysig.


MP3 File

Y geiriadur


Geiriadur
Originally uploaded by ChrisCope.
Dyma fy ngeiriadur. Fe prynais i'r peth ym 2001 ac dw i wedi defnyddio fe i mewn y daer. Neithiwr, rhwygodd y meingefn i ffordd, felly fu rhaid i fi trwsio'r peth gyda duct tape (dw i'n meddwl eu bod nhw'n galw fe 100-mph tape ym Mhrydain).

Dw i'n eithaf bodlon bod y geiriadur fi mewn siâp mor ddrwg. Mae hyn yn golygu mai defnyddio fe bob dydd ydw i. Dw i'n geisio, o leiaf. Dw i'n defnyddio'r peth yn aml iawn ar hyn o bryd, oherwydd dw i'n geisio darllen 'Semtecs' gan Geraint V. Jones. Dw i'n mwynhau'r llyfr, ond mae Jones yn defnyddio rhai geiriau sy ddim yn eithaf cyffredin i fi.

Ddoe, fe prynais i tri llyfrau Gymraeg newydd arall arlein. Dw i'n eu disgwyl nhw i cyrraedd yn y bost mewn y bythefnos. Pob tro dw i'n prynu llyfrau, mae'n teimlo fel tipyn o gambl, oherwydd dw i ddim yn gwybod dim byd am y llyfrau.

Mae'n anodd i ffeindio pobl pwy fydd yn rhoi awgrymiadau ar llyfrau da. Pob tro fy mod i'n gofyn pobl, fe fydden nhw'n dweud, 'O, fe ddylet ti'n darllen "Cysgod y Cryman."'

Wel, duh. Ond petasai dysgwr Saesneg yn dy gofyn di am llyfrau da, faset ti'n dweud wrth y person 'ma: 'You should read Great Expectations'?

Dw i'n gobeithio am rhywbeth i cadw fy sylw.

Dw i'n wastad teimlo fel y ddylai bod rhyw fath o blog sy'n canolbwyntio ar llyfrau Gymraeg. Ac wedyn, dw i'n teimlo fel y ddylwn i dechrau'r fath o blog hyn. Ond wedyn, dw i'n cofio fy mod i'n diog ac yn twp. Dw i ddim yn darllen digon o llyfrau -- Saesneg neu Cymraeg -- i cadw blog ar llyfrau.

Felly, ie. Dw i'n jyst yn dyfalu ac yn gobeithio am y gorau pan dw i'n prynu llyfrau Gymraeg. Fe prynais i 'Zen' gan Geraint V. Jones, 'Tocyn i'r Nefoedd' gan Dafydd Llewelyn, a 'Corcyn Heddwch' gan Beca Brown. Dw i ddim yn hyderus y fydd unrhywun o'r llyfrau yn da.

Monday, 9 January 2006

Rysáit byrgyrs gwych

Felly, dyma hi -- rysáit gan fy ffrind Jim i gwneud byrgyrs gwych. Fe gofynnodd BHE am hyn ar dydd Gwener.

Fe anfonodd Jim y rysáit yn Saesneg, a dw i'n rhy diog i cyfieithu'r peth. Wrth gwrs, mae Jim yn disgwyl y faset ti'n coginio’r rhain ar gril barbiciw tŷ fas. Ond dw i'n siŵr y bydd pethau yn digon da yn defnyddio gril trydanol:

 • 0.5 kg ground chuck (20% fat/80% lean is ideal)
 • 1 raw , scrambled egg per pound
 • 1 tablespoon. Worcestershire sauce (or more if you like) -- HP sauce is a decent substitute
 • 1 tablespoon Dijon mustard
 • Course ground pepper to taste
 • Montreal Steak Coarse rub to sprinkle on surface of finished patties
 • ¼ Onion diced if you like. I find it sometimes adds too much moisture and breaks the burgers apart on the grill due to internal steam.

  Take the time to mash ingredients together thoroughly.

  Take the time to firmly press the burgers into round, flat patties with even edges... this is critical to even cooking and ensures burgers don’t fall apart. I make my patties just about 135 grams. Press them out so they're around 1.5 cm thick. They look too big for the buns, right? Exactly. They’ll shrink in diameter as they cook.
  Lightly sprinkle Rub on tops of patties, then pat the stuff into the surface and turn them over and do it again to the other side.

  Refrigerate for half an hour or so, then take them directly to the grill.

  Grill them on medium direct heat to taste. The key to the first flip is waiting until you see moisture beading on the surface… the edges should look darkened.
  I like to lift the burgers with the spatula and drop them back onto the grill from six or eight inches up a couple of times after they firm up. It helps get rid of the extra grease, it also shoots up flames and impresses your friends… unless you burn your arm hair and they point and laugh at you… so be careful.

  Put a thick slice of American cheese on top in time for it to melt slightly. DO NOT USE VELVEETA! Don't desecrate a great burger with a slab of orange-colored, congealed petroleum sludge! Don't use individually wrapped slices… they’re nearly as bad. Go to the damn deli counter and get some REAL American cheese, not processed "Cheese Food!" A good medium cheddar is also acceptable.

  Buns: keep it simple. Onion, poppy seed Kaiser rolls may be great, but they're just a distraction. Large diameter sesame buns are best. Toast the inside surface of the buns on the grill if you have time; a golden brown surface keeps the bread from getting soggy and adds so much to the experience.

  Condiments: use the medium green part of the lettuce; don't give anybody that fat white stalk part for the love of god. And don't give them the wilty-thin dark green stuff on the outside of the head either! Don’t shred your lettuce, it’s chintzy.
  Don’t cut your tomatoes too thick, they’ll make the burger soggy.
  Use a THIN slice of PURPLE onion as well.
  Use good, mild mustard unless you’re dead set on that French's yellow crap; French's is too damn tart and often overwhelms the subtle symphony of flavors in your burger. Dijon or Gulden’s spicy brown is better.
  This is critical: PUT THE KETCHUP ON THE TOP BUN SO IT TOUCHES THE CHEESE. There’s something magical about ketchup and cheese… they make sweet love whenever they meet.
  Oh, and on the bottom bun, the order of ingredients is thus: mayonnaise, and/or mustard, then lettuce, then tomato, then onion. The thin slice of purple onion should be in contact with the bottom of the burger… if you don’t like that much onion, use a few overlapped rings.

  Eat.
 • Saturday, 7 January 2006

  Y dyddiau fu


  Banshees 2004
  Originally uploaded by ChrisCope.
  Dyma fi a fy nghlwb rygbi blynedd a hanner yn ôl. Dw i'n ymyl y hogyn gyda'r crys melyn.

  Dw i'n colli chwarae rygbi, roedd yr adeg 'na yn gwych. Yn anffodus, does dim amser i chwarae y dyddiau rhain. Dw i'n gobeithio fe fydd rhyw fath o cyfle i chwarae pan dw i'n symud i Cymru. Dw i'n gobeithio fe allaf i ffeindio grŵp o hen bois (cyfieithiad: grŵp o hogiau sy'n tipyn out of shape, fel fi) pan dw i'n mewn Caerdydd.

  Wrth gwrs, petaswn i ffeindio grŵp fel hyn, dwi'n siŵr fe fydd fy mhenderfyniad i chwarae rygbi yn lleihau ar ôl nifer o gemau. Mae'r gêm yn eithaf galed ar eich corff.

  Fideo

  Dw i'n hoff iawn o'r fideo 'na. Gan Supergrass.

  Friday, 6 January 2006

  Y Cynllwyn

  OK, ar ôl yn weld y sylw hyn, ac ar ôl tipyn o soul searching, dw i wedi penderfynu bod yr amser i dweud y gwir wedi dod. Dim Americanwr cyffredin ydw i. Aelod y Central Intelligence Agency Unol Daleithiau ydw i, a dw i'n rhan o cynllwyn dirfawr i cyfeddiannu Cymru fel y dalaith 51fed.

  Rydyn ni eisiau eich glo.

  A Charlotte Church. Rydyn ni'n ei caru hi.

  Fel aelod y CIA, dw i'n cael y gorchwyl o corffori fy hunain mewn y cymdeithas Cymraeg. Mae fy meistri wedi hyfforddi fi i dyfod â chwaraeon araf ac yn diflas, fel pêl-droed Americanaidd a pêl fas, i Cymru.

  Hefyd, dw i'n gorfod geisio diddyfnu'r Cymry Cymraeg i ffordd o Cymraeg. Wrth gwrs, mae lawer o asiantau CIA arall wedi dyfod â cerddoriaeth a ffilmiau a teledu Americanaidd i Cymru, ond mae'r Cymry Cymraeg wedi bod yn galetach i trawsnewid.

  Fel rhan o Operation Unwavering Americana, roeddwn i'n bwriadu ymuno'r cymuned Cymraeg, ennill poblogrwydd, ac wedyn annog pobl i 'mynd yn ôl' i Saesneg.

  Ond nawr... my cover is blown, dw i'n meddwl. Roeddech chi'n mwy deallus nag meddylion ni. Efallai fe allem ni geisio’r tacteg regime change eto. Mae hyn yn gweithio yn Iraq. Ond, i dweud y gwir, dydyn ni ddim eisiau trafferth o'r torf No Blood For Charlotte Church.

  Yn ôl i'r bwrdd llunio...

  Mae Americanwyr yn dod i cipio eich swyddi

  Neis. Fy sylw gas gyntaf. Wrth gwrs, dw i'n amau bod yr enw ar y gwaelod y sylw yn y person go iawn pwy ysgrifennodd y sylw.

  Thursday, 5 January 2006

  Wednesday, 4 January 2006

  Mae'n teimlo gwir

  Mae fy ngobeithion Gymraeg yn dechrau teimlo go iawn.


  MP3 File

  Y cinio uffernol

  Yr astFelly, dyma hi -- yr ast ddwyn-enaid anfad o gyn-gariad. Fe es i mas i cael cinio gyda hi ddoe yn fy hoff dafarn. Fel fe ddyfales i ar dydd Gwener, roeddwn i twp i geisio gwneud hyn.

  Mae rhaid i fi cyfaddef, pan roedd yr ast ddwyn-enaid anfad o gyn-gariad a fi ynghyd (ynghyd fel cwpl, blynyddoedd yn ôl), doeddwn i ddim y cariadfab gorau yn y byd. Felly, pob tro dw i'n ei gweld hi, mae darn o fi'n teimlo fel y ddylwn i bod yn ymddiheuriadol iddi hi. Ond, mae hi'n gwybod fy mod i'n teimlo fel hyn ac mae hi'n defnyddio hyn erbyn fi.

  Felly, o'r munudau gyntaf y cinio, roedd hi'n rhoi mewn rhai digs bach amdanaf i.

  'Fuaswn i ddim yn rhoi fy hunain trwy hyn petaswn i ddim yn malio amdanat ti. Fe fuasai hi'n haws nag i malio,' dwedodd hi (ddim yn Gymraeg, wrth gwrs, ond dw i'n torri fy ffasiwn o rhoi dyfyniadau Saesneg mewn Saesneg yma, oherwydd dw i'n siŵr y bydd hi'n edrych ar y blog hyn yn gwylio am y llun).

  Ac ymlaen ac ymlaen aeth pethau fel hyn, ond roedd pethau yn mynd yn digon OK, meddyliais i.

  Dw i ddim yn disgwyl y fyddem ni byth yn bod ffrindiau gorau, ond gyda fi'n symud i Caerdydd eleni, ac yn dechrau rhywfath o bywyd newydd, dw i eisiau cymodi tipyn gyda'r pethau 'na sydd yn brifo fi o hyd.

  Ie. Dyma sut wyt ti'n dechrau yn siarad pan wyt ti'n bron o 30 oed: 'dw i eisiau cymodi tipyn gyda'r pethau 'na sydd yn brifo fi o hyd.' Bah. Dw i'n gobeithio wyt ti'n deall. Dw i'n geisio i na bod rhywfath big girl's blouse gyda'r holl baldordd 'ma.

  Y pwnt ydy hyn: Fe fues i'n gobeithio y gallai yr ast ddwyn-enaid anfad o gyn-gariad a fi'n eistedd lawr ac yn siarad gyda ein gilydd heb yn gweiddi neu'n crio.

  Fe gobeithiais i am gormod, mae'n debyg.

  Ar ôl yn siarad am nifer o oriau ac yn bod mor cyfeillgar i cymryd llun gyda fi, fe ddechreuodd yr ast ddwyn-enaid anfad o gyn-gariad gyda'r Sgwrs Prawf CCR. Mae'r ast ddwyn-enaid anfad o gyn-gariad yn hoff iawn o'r sgwrs 'ma. Yn hir, mae'n mynnu bod dwedodd hi wrtha i i mynd mas a cael prawf clefyd cysylltiad rywiol cyn y dau ohonyn ni wedi cael rhyw cymaint o flynyddoedd yn ôl.

  'Rhois i fy ngwyryfdod i ti,' fe fydd hi'n dweud. 'A dw i'n parchu fy nghorff, felly, rydw i'n gwybod fy mod i wedi dy gofyn di i cymryd prawf clefyd cysylltiad rywiol cyn rhois i fy ngwyryfdod i ti.'

  Na. Nac oedd. Fu hyn ddim yn digwydd. Fues hi ddim yn dweud hyn. Fel bron o pob sefyllfa rywiol ifanc, mae'r peth jyst wedi digwydd -- rydyn ni'n cusanu, rydyn ni'n colli ein dillad, rydyn ni'n cael rhyw.

  Wel, dw i ddim yn gwybod sut mae'r pwnc wedi dod i fyny, ond rhai blynyddoedd ar ôl gwahanodd fi a'r ast ddwyn-enaid anfad o gyn-gariad, roedd hi'n dweud rhyw stori am yr prawf clefyd cysylltiad rywiol 'ma.

  'Na,' dwedais i. 'Doedd hynny erioed yn digwydd.'

  Ond dyma'r peth mileinig am yr ast ddwyn-enad anfad o gyn-gariad: mae hi'n credu mai cywir ydy hi, ag anghywir ydw i. Yn wastad. Felly, yn ôl hi, roeddwn i'n dweud celwydd wrthi hi y blynyddoedd rheiny yn ôl. Dyma'r Sgwrs Prawf CCR -- hi yn dweud y gwnes i rhywbeth taw gwnes i ddim.

  Fel arfer, pan y Sgwrs Prawf CCR wedi dod i fyny neithiwr, fe dwedais i wrth yr ast ddwyn-enaid anfad o gyn gariad fy mod i ddim yn cofio pethau fel mae hi'n geisio dweud. Ac wedyn fe fuodd hi'n crio. Ac wedyn sarhaodd hi fy ngwraig. Ac wedyn, cerddais i i ffordd.

  Wiiiiiiii! Lawer o hwyl gyda'r gyn-gariad. Dw i ddim yn deall pam ydw i'n geisio.