Tuesday, 27 February 2007

Answyddogol

Yr wyf yn siŵr dy fod wedi gweld yr e-bost hwn yn dy inbox*:

"Whilst the Government is pleased that so many people are interested, as you can imagine it is not possible to please everyone as to who or what should be celebrated. Unlike Northern Ireland, where St Patrick's Day is a bank holiday, bank and public holidays in Great Britain do not, by tradition commemorate particular individuals, events, or institutions, other than those associated with Christmas and Easter. Moreover, many individuals and communities in Wales already celebrate St David's Day in a way they consider more suitable. The present pattern of bank holidays in the United Kingdom is well established and accepted, and the Government has no current plans to change the arrangements."

Tybiwn y na ddylai unrhyw un cael ei synnu gan hyn (er gwaethaf hynny, llofnodais y ddeiseb). Yn y byd modern, mae cwmnïau'n rhedeg popeth ac nad oes ganddynt unrhyw ddiddordeb mewn cynnig mwy o wyliau. Ac hefyd yn y byd modern, yr wyf yn siŵr y byddai rhai yn dehongli Dydd Gŵyl Dewi fel gŵyl grefyddol, a cheisiai rhai defnyddio hynny er mwyn dadl am wyliau crefyddol eraill (Mwslimaidd, Sikh, Iddewig, ac yn y blaen). Wrth gwrs, meddyliwn am Ddydd Gŵyl Dewi mwy fel dydd cenedlaethol. Felly, yr wyf yn siŵr y ceisiai rhai pobl creu gwyliau cenedlaethol eraill. Ac gellir gweld sut gallai sefyllfa fel hynny bod yn drafferthus.

Oh. Wait. Dwedodd Gordon Brown blwyddyn yn ôl: "most countries actually have a national day and I think it's probably time that we do, too." Siŵr, bu'n siarad am ddydd cenedlaethol tros Brydain -- peth gwahanol (gellir dadlau) na dydd am Gymru yn unig -- ond mae'n mynd erbyn y datganiad swyddogol bod, "bank and public holidays in Great Britain do not, by tradition commemorate particular individuals, events, or institutions... and the Government has no current plans to change the arrangements."

Ond fy hoff ddarn o ymateb hon i'r ddeiseb yw: "many individuals and communities in Wales already celebrate St David's Day in a way they consider more suitable." Yr wyf yn hoffi'r rhesymeg yno: Mae pobl eisoes yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi, felly nad oes angen am ddydd swyddogol. Mae'n fel dweud: "Wales has a proud tradition of skiving off work on St. David's Day, and the Government feels it would take the fun out of things by legitimising people's absence."

*Clywais fod Huw yn hoffi creu geiriau newydd yng Nghymraeg -- efallai gallai meddwl am air i'w defnyddio yn lle na "inbox."

Tuesday, 20 February 2007

Ever get the feeling you've been cheated?

Ar gampws heddiw, gwelais bumper sticker yn hysbysebu Y Byd, y papur newydd sydd wedi cael ei broffwydo ers gŵyr pwy bynnag. Bu'r bathodyn wedi pylu ac yr oedd yn dechrau pilio i ffwrdd.

"Tarnation," meddyliais, "petawn yn gefnogwr y papur hwnnw -- rhywun pwy wedi rhoi o leiaf £25 ($50) ar gyfer gweld y papur yn dechrau -- byddwn yn weddol fucking grac erbyn hyn."

Yn ôl yn 2004 -- tair blynedd yn ôl -- yr oedd Y Byd yn dweud y byddai'r papur cael ei gyhoeddi yn 2005. Ni fu, wrth gwrs. Ni fu yn 2006, chwaith.

Mae'r ail fis 2007 bron wedi gorffen a beth sy'n digwydd gyda'r peth?

"(Ni) fydd modd lansio'r papur yn y gwanwyn fel y bwriadwyd" dweda ei wefan swyddogol.

Fel dwedais, byddwn yn grac iawn y dyddiau hyn petawn wedi rhoi fy arian i gefnogi'r clusterfuck hwn. Mae rhaid rhai pobl yn teimlo fel maent wedi cael eu twyllo gan hyn. Yr wyf yn falch iawn y na rois arian i'r papur di-fodoli hwn.

(Ond petaent gynnig swydd i fi fel colofnydd, ti'n meddwl y byddwn yn ei derbyn? Hell yes, I would. Na byddai gennyf boenau cydwybod.)

Sunday, 18 February 2007

Well touch me in the mornin' and then just walk away

Yr wyf wedi bod yn anwybyddu fy mlog (neu, efallai dylwn ddweud "gwelog"*) yn ddiweddar. Ond yr wyf yn teimlo fel dylwn ysgrifennu rhywbeth ar gyfer disodli fy nghofnod diweddar, cyn meddylia bobl y byddaf yn nhafarn Halfway ar nos Iau hon.

Beth bynnag, addewais i Sara y byddwn blogio (gwelogio?*) rhai pethau oddi wrth ein sgwrs nos Iau.

Cyntaf, dyma ddolen i glip "In Living Color," o ble daeth y peth o glecian bysedd. Gelli gweld eu "two snaps" ar amsernod 4:42.

Wnaeth Damon Wayons a David Alan Grier nifer o sgitiau yn yr un dull -- hynny yw, "Men on Films," "Men on Art," "Men on Vacation" -- yn yr 80au diweddar a 90au cynnar. Mae'n rhyfedd i feddwl am ba mor eithaf bu'r sgitiau hyn yn eu hamser. Cafodd y rhaglen ei sensro yn gweddol gryf gan Fox ac na fyddai rwydwaith teledu eraill yn cyffwrdd â hi. Bu dau ddyn hoyw yn defnyddio ensyniadau rhywiol yn hollol, hollol, hollol ar y min yn yr oes honno. Pe gwelit y sgit i gyd, clywit sut cafodd y gair "dick" ei ddileu. America -- land of the free, on'd yw?

Ond nid oes pethau mor wahanol yma yng Nghymru fach, ydynt? Mae "Pobl y Cwm" yn edgy i rai. Gwelsom Kelly Evans (pam nad oes tudalen Cymraeg iddi?) yn y Halfway ar nos Iau. Peth diddorol amdani -- mae hi'n chwarae cymeriad pwdlyd ar "Pobl y Cwm" ac mae'n bwdlyd yn y byd go iawn. Bu golwg ar ei hwyneb fel petai'r Halfway yn Abu Ghraib. Ac, I have it on good authority y pisodd hi ar y sedd toiled.

Wrth gwrs, wedi dweud hynny, cyfaddefaf y nad ei gwthiwn o fy ngwely. Bu hi'n gwisgo rhyw fath o fodis yn y tafarn. O, Kelly, y ferch ddrygionus. Gall trin fi fel sedd toiled os mae eisiau arni...

*Yr wyf wedi bod yn meddwl y dylid cyfieithu "blog" yn lle na defnyddio cyfyngiad (cwtogiad?) Saesneg. Yn fy mhen, cyfieithai "web log" i "log gwe," (a byddai "blog," gan hynny, yn "logwe") ond ymddengys mai'r patrwm gyda "gwe" mewn termau cyfrifiaduraeth yw rhoi "gwe" yn y tu blaen, er enghraifft, "gwefan," neu "gwe safle." Felly, byddai "blog" yn cyfieithu i "gwelog." Meddyliwn.

Thursday, 15 February 2007

Nos Iau yn nhafarn Halfway

Yr wyf yn mor brysur ar hyn o bryd, mae gennyf sawl syniad ar gyfer cofnodion blog Cymraeg, ond nad oes unrhyw amser gennyf.

Ond mae'n bwysig fy mod yn postio hwn: Byddaf yn nhafarn Halfway, Pontcanna, nos Iau tua 20:00 os wyt eisiau popio mewn am beint. Wy'n gobeithio a gwelaf di yno.

Monday, 12 February 2007

www.chriscope.co.uk

Hyd yn hyn, mae Google AdSense wedi ennill fi $11.41 (£5.86). Nid oes yn llawer o arian, ond mae'n ddigon i fi prynu domain name heddiw. Prynais www.chriscope.co.uk oherwydd mae gennyf uchelgeisiau o fod yn awdur rhyw ddydd ac yr wyf yn meddwl y byddai gwefan "swyddogol" yn helpu fi er mwyn hybu fy hunain.

Eisoes mae dyn Chris Cope yn Llundain sy'n defnyddio www.chriscope.net, felly penderfynais brynu'r domain name nawr er mwyn cadw fe at bay.

Nid ydw'n siŵr beth i wneud gyda'r enw nawr. Pryd mae gennyf amser gweithiaf ar greu rhyw fath o effeithiolrwydd i'r oll fy mlogiau -- mae gennyf ormod ohonynt.

Saturday, 10 February 2007

Efallai bydd gêm dydd Sul yn well

Robert Sidoli heb sgidiau. Mae'r ddelwedd honno'n dweud bron popeth am y gêm rhwng Cymru ac yr Alban heddiw. Bu amddiffyn Cymru'n gweddol dda, fel arfer, ond bu yn siomedig yn y cyfan.

Meddyliwn y golyga'r gorchfygiad hwn bod gan Gymru dim lawer o obaith yn yr wythnosau sy'n dod. Gellir dweud yn gweddol sicr y nad enillant erbyn Ffrainc, ac os ystyrir sut chwaraeodd Yr Eidal erbyn Lloegr heddiw, na ddwedwn y gall Cymru dibynnu ar ennill yno chwaith.

Ond na ddylwn fod mor feirniadol. Ochr yn ochr ag amddiffyn da Cymru, gellir tynnu rhai positifau eraill wrth y gêm: er enghraifft, yr ydym yn gwybod yn sicr nawr bod James Hook yn fucking useless. Gwir -- a beth wnaeth heddiw?

Wrth gwrs, yr wyf yn ffan o Jonny Wilkinson (ie, gŵn y nad ydw'n ennill ffrindiau'r ffordd hon -- efallai byddai'n hawddach bod yn hoyw yn hytrach na bod yn ffan Wilkinson), felly gwyliais gêm Lloegr erbyn Yr Eidal. Er enillodd Loegr, na fu'r gêm yn befriol.

Felly, gosodaf fy ngobeithion i gyd am rygbi da ar gêm yfory.

Product placement

Gwelais yr wythnos hon bod hysbysebion Jobs Cymraeg yn ymddangos ar fy mlog Saesneg, a nawr fy mod wedi dweud rhywbeth amdanynt ymddangosant ar y blog hwn hefyd, mwy na thebyg.

Yn arferol, yr wyf eisiau ti clicio ar yr hysbysebion ar fy mlog oherwydd enillant arian trosof (ar gyfer mis Chwefror, maent wedi ennill $0.85 [£0.43] trosof. Big money!). Ond y peth yw, os clicir ar hysbyseb Jobs Cymraeg, enillaf arian ychydig, ond hefyd bydd rhaid Rhys talu ychydig i Google.

Wrth gwrs, nad ydw eisiau cymryd arian oddi wrth Rhys (wel, nid fel hynny; gall prynu peint i fi). Felly, a dim ond yn yr achos hwn, na ddylet glicio ar yr hysbyseb honno. Yn lle, dylet clicio yma ac na chostia dim.

Friday, 9 February 2007

Eira man...

Paid â thaflu'r eira hon!Gellir gweld ar Flickr bu'r eira yn y peth ar feddwl pawb y dyddiau hyn. Wel, y mwyafrif, efallai -- cafodd ffotograff ar y chwith ei tag fel "eira" hefyd.

Tra yr wyf yn ysgrifennu'r cofnod hwn mae'r eira'n bwrw lawr (yr wyf yn siarad am y peth gwyn nawr, sy'n cael ei gyfansoddi o ddŵr rhewedig -- nad am faban ciwt). Mae'n atgoffa fi o Minnesota tipyn bach, ond na fyddai bawb wedi adweithio fel gwnaethant ar ddydd Iau. I fy syndod, bu'r trenau'n rhedeg ar amser ddoe ond bu bopeth arall yn fucked. Cafodd dri o fy mhedwar darlith dydd Iau eu diddymu a bu pawb yn cerdded o gwmpas campws fel na welsent eiria erioed o'r blaen yn eu bywydau. Bu fyfyrwyr yn ceisio gafael ar waliau a choed a phopeth eraill y gallent -- bu fel petai nad ymddiriedasant ddisgyrchiant.

Ffeindiais fy hunain yn meddwl am rywbeth y dwedodd Chris Moyles ar ei rhaglen fore Iau: "It's snow. It's not the Blitz. We're not going to have to spend the night huddling in the Underground because of this."

Ac uffern! Mae rhai pobl yn dwp arswydus yn y tywydd oer. Gwelais dynion heb got, yn ceisio cogio nad oeddynt yn oer. For fuck's sake, kid, nad wyt yn galed os cerddi o gwmpas heb got yn nhywydd 1C. Nid wyt yn gwneud argraff ar y merched -- yr wyt yn eu dangos y na ddylent yn cyplu gyda thi. Nad oes ar unrhyw un yr eisiau i'u pasio ymlaen genynnau gwallus fel eiddot.*

Eira ar gangau A gwir, bydd hen ddyn budr fel fi'n mwynhau gweld merched sy'n gwisgo mewn nesaf at ddim. A gwir hefyd, nad oes safonau dynion mor uchel ag y rhain merched, felly nad ydym yn meddwl am ormod tu hwnt sy'n o dan sgert a chrys merch. Ond eto, yn y tywydd oer nad yw merch yn dweud y gorau am ei hunain os nad yw'n gallu dangos ei bod yn gwybod sut i'w gwisgo cot. Cymrir rhywbeth oddi profiad plamo os rhaid trin anafiadau hypothermia ymlaen llaw.

Gallodd y briodferch ifanc gyfle i'w golli gwaith ddoe a heddiw oherwydd y tywydd. Petaem ym Minnesota, aem sgïo ond nad ydw'n siŵr am y ffordd gorau i'w fwynhau'r tywydd hwn.

Ddoe, euthum lawr i'r Bae i eistedd yn adeilad Cynulliad a mwynhau cwpan o de, golygfa dda, a llyfr. Agor i'r werin yw'r adeilad Cynulliad, felly gellir mynd yno ac eistedd yno am oriau yn rhad ac am ddim. Mae ganddo gadeiriau a soffas cyffyrddus, caffi bach, a golygfa wych o Bae Caerdydd, felly mae'n lle gwych i'w dreulio dydd. A hefyd, mae ganddo warchodwyr diogelwch. Mae'n fel Starbucks coeth iawn gyda datgelydd metel. Gwadadwy yw hi mai er mwyn y pwrpas hwn cynlluniasant y lle, ond dyna ni. Fy £67 miliwn tŷ coffi yw'r Senedd -- mae dy drethi'n gweithio trosti.

*Ydy hon yn gywir? Yr wyf yn ceisio dweud: "No one wants to pass on faulty genes like yours."

Wednesday, 7 February 2007

Academi Gymraeg

O beth yr wyf yn deall, nad oes unrhyw gorff swyddogol sy'n rheoli Cymraeg, yn yr un ystyr bod Académie française yn rheoli Ffrangeg. Od yw hyn, wy'n meddwl, oherwydd mae llywodraeth Cymru'n mor ymglymedig yn yr iaith (neu, dyna sut mae pethau'n ymddangos i fi).

A oes unrhyw un yn gwybod os oes erioed corff fel Académie française, sy'n canolbwyntio ar ddefnydd, geirfa a gramadeg Cymraeg?

Monday, 5 February 2007

'You're my favorite accountant! I'm never washing this hand'

Erbyn hyn gwyddoch yr enillodd y Colts Super Bowl XLI. Yr wyf yn hapus gyda hyn, oherwydd mae Colts yn fy backup team, sef y tîm y cefnogaf cyn fuan â'r Vikings wedi colli.

Gwyliais dri chwarter y gêm, ond bûm rhy flinedig i wylio'r holl beth. Yr wyf yn mor flinedig o hyd y nad oes gennyf yr egni ar gyfer blogio. Yfory efallai.

(Mae'r pennawd yn cyfeirio at hysbyseb ar deledu yn yr Unol Daleithiau, sy'n dangos Peyton Manning yn llonni pobl gyffredin)

Sunday, 4 February 2007

Penwythnos chwaraeon

Mae wedi bod penwythnos da ar gyfer chwaraeon. Gŵn fy mod yn fradwr i Gymru am fod yn gefnogwr Jonny Wilkinson ond, sori, mae'n chwaraewr da iawn, er gwaethaf ei anafiadau. Peth fy mod yn hoffi amdano yw'r ffaith ei fod yn mor iselfryd ("humble"). Â allan ar y cae ac yn chwarae y gêm a na fydd yn disgwyl i ganu amdano. Os gwelaist y gêm dydd Sadwrn, na fu'n gyfforddus gyda derbyn "Man of the Match." Hynaws yw'r dyn. Felly, bûm yn hapus i'u gweld Lloegr yn ennill eu gêm.

Ond os chwaraea Gymru fel gwnaeth ar ddydd Sul erbyn Iwerddon pryd cwrdda Lloegr ym mis Mawrth, na fydd lawer o gyfle gan y crysau gwyn, meddyliwn. Yr wyf yn gallu clywed y hofrenyddion heddlu yn hedfan oddi wrth y canol y ddinas ar hyn o bryd (ar gyfer y pobl UDA, bu'r gêm yn Nghaerdydd heddiw ac ar ôl gemau mawr, bydd hofrenyddion yn cylchu uwchben canol y ddinas er mwyn cadw llygad ar y tyrfa), ac o hyd wy'n teimlo'n luddedig. Yr wyf bron wedi colli fy lais gan rhegi wrth y teledu, bu'r gêm mor gyffrous a diatal. Ac wy'n meddwl petasai Dwayne Peel wedi enill cosb fel wedi dylai (cafodd ei daclo gan chwaraewr Iwerddon er gwaethaf nad oed y bêl ganddo -- dylai Cymru wedi ennill cosb yno, ac wy'n meddwl y byddai wedi sgorio), efallai byddai Cymru wedi enill.

Ond nad ydw'n rhy gofidus gyda'r colled hwn oherwydd yr oeddwn yn ddysgwyl ef. Yr wyf yn meddwl bod eleni yw blwyddyn Iwerddon i'w ennill Pencampwriaeth Chwe Gwlad, ac wyf yn gobeithio y byddant yn cario ymlaen i'w ennill Cwpan y Byd (oherwydd wy'n casáu Seland Newydd*).

Nawr, yr wyf yn edrych ymalen at wylio'r Super Bowl. Mae'n rhyfedd, ond mae ffan NFL sy'n byw drws nesaf a gwahoddodd ni dod draw er mwyn gwylio'r gêm.

"I'm having a proper Super Bowl party," dwedodd. "But I'm nervous now, because I've got actual Americans coming and I've probably got everything wrong."

"Do you have beer?" gofynnais.

"Yeah."

"You're doing it right."

Na gychwyna'r gêm hyd 23:25 a na orffena hyd ar ôl 3 yn y bore, felly byddaf yn flinedig bore yfory. Yn anffodus, nad allaf aros yn fy ngwely, fel dylwn -- mae shitloads o waith gennyf y dyddiau hyn. Yr wyf yn teimlo'n fwy tawel y semester hwn tipyn bach, ond yn anffodus mae gennyf mwy o waith. Bydd yr wythnos hon yn anodd iawn...

*Ble mae Hen Seland?