Tuesday, 25 August 2009

Clod

Mae hi'n sbel enfawr ers imi ysgrifennu cofnod go iawn ar y blog 'ma. Neu ar unrhyw flog a dweud y gwir. Y ffaith yw, mae Pethau Mawr yn digwydd yn fywyd eich hen gyfaill Chris, ac nid oes gennyf yr egni nac yr awydd i ysgrifennu amdanynt ar hyn o bryd. Efallai ymhen amser. Wn i ddim.

Y dyddiau hyn, mae tuedd i beidio ysgrifennu heblaw am hunan-hyrwyddo, sy'n y math o beth nad ydw i'n ffan ohono fel arfer. Mae hynny'n fel y blogiau a ysgrifennir gan gyflwynwyr radio: "O, cofia wrando ar y sioe heno, achos mae hyn a hyn yn digwydd."

A dyna chi'n meddwl: "Ffyc. Pam ydw i wedi gwastraffu fy amser trwy ddod yma dim ond i gael fy nghyfeirio at rywbeth arall? Dwi'n casáu'r boi 'ma nawr."

Ond wedi dweud hynny i gyd, dyma fi'n eich cyfeirio i wefan arall, sef gwefan y BBC -- sy'n cael adolygiad o'm llyfr (diolch i Nici Beech am nodi y peth). Mae hen ddywediad sy'n mynnu nad yw'n bwysig a yw beirniadaeth yn dda na chas, mor bell â bod nhw'n sillafu eich enw'n gywir. Yma, maen nhw'n cyfeirio ataf fel "Chris Pope."

Ond rydw i'n fodlon i faddau hynny, gan bod yr adolygiad yn weddol gadarnhaol. A thra ydw i wrthi'n cysylltu ag adolygiadau, dyma un arall gan Neil Wyn Jones a ysgrifennwyd ychydig yn ôl. A bod yn onest, rydw i wrth fy modd gyda'r ymateb i'r llyfr fy mod wedi'i glywed hyd yma. Mae nifer ohonoch chi wedi ysgrifennu ataf i ddweud eich bod wedi mwynhau, a dwi wir werthfawrogi hynny -- er gwaethaf y ffaith nad ydw i'n arbennig o brydlon yn nhermau ysgrifennu yn ôl. Diolch yn fawr iawn i gynifer ohonoch chi sydd wedi cymryd yr amser i anfon nodyn bach.

Rydw i'n cofio gwrando ar Simon Brooks fod yn dafod-yn-y-foch mewn darlith unwaith am y ffaith y gellir dod o hyd i adolygiadau gwaith Owen Martell ar ei wefan e, ond does dim adolygiadau negyddol. A dyma fi'n gwneud yr un peth. Er, dwi ddim yn ymwybodol o adolygiad negyddol . Ac, a bod yn onest, dwi ddim yn gweld pwynt mewn darparu rhesymau ichi beidio â phrynu fy llyfr -- I needs to eat, bitches -- ond efallai bod chi'n gallu dod o hyd i gwyn neu ddau ar maes-e.

Fel y dwedais, mae pethau'n weddol ansefydlog yn fy mwyd ar hyn o bryd, ond gobeithio y byddaf yn ôl i'r blogio cyn bo hir. Ymhen mis, efallai. Yna, o, mae gennyf straeon...

Tuesday, 4 August 2009

Woo!

Wrth edrych yn ôl, efallai nad oedd yn syniad andros o dda imi gyfeirio at Eisteddfod fel "£16 for an information fair." Ond dyna beth gwnes i nos Lun ar Wedi 7. Roeddwn ar y rhaglen er mwyn hybu'r llyfr ac mae'n annhebyg fy mod yn cyrraedd fy target audience trwy biso ar Y Brifwyl Odidog Sanctaidd ar Wedi 7.

Ond hefyd, rydw i wedi blino o sôn am fy mlinder tuag at Eisteddfod. Erbyn hyn, "meh" yw fy agwedd tuag ati. Dyw hi ddim yn fy math o beth. Ond os ydych chi'n ei mwynhau, wel, da iawn -- ewch ati, cyfaill.

Hefyd, dwi ddim yn gallu hawlio unrhyw dir uchel Eisteddfodol oherwydd byddaf yno hefyd. Bob flwyddyn dwedaf wrthyf fy hun nad ydw i am fynd, a bob flwyddyn af i beth bynnag. Byddaf yno ddydd Iau a dydd Gwener y flwyddyn 'ma.

Am 16:00 ddydd Iau, caiff Cwrw Am Ddim a Rhesymau Eraill Dros Ddysgu'r Iaith ei lansio'n swyddogol wrth stondin Gwasg Gomer. Wn i ddim beth fydd yn digwydd yn y peth, a bod yn onest. Yn aml iawn, fi yw'r person mwyaf di-glem am y pethau sy'n digwydd ynglŷn â fy llyfr. Ond os byddwch chi'n fodlon dioddef y glaw, byddaf yn hapus i'ch gweld yno.

Ac yna, am 14:00 ddydd Gwener byddaf wrth stondin Cyngor Llyfrau Cymru yn llofnodi llyfrau. Am wn i, byddaf yno am awr ond bydd yn syndod enfawr os oes angen imi fod yno am ddau funud; mae'n anodd credu y byddai digon o bobl â diddordeb ynof. Felly, os ydych chi eisiau popio draw, yn ddiau byddaf yn ysu am sgwrs.

Mae gennyf duedd i downplay y pethau mod i'n eu gwneud fel rhan o hybu'r llyfr, ond os ydw i'n onest... rydw i yn mwynhau. Er enghraifft, roedd yn hwyl i fod ar Wedi 7 nos Lun. Fel y dwedais, dwi ddim yn meddwl yr oeddwn yn ffit berffaith i'r rhaglen. Roedd yn amlwg nad oedden nhw wedi darllen y llyfr yn llwyr, felly rydw i'n meddwl yr oeddent yn disgwyl person gwahanol: y boi quirky sydd wrth ei fodd â phob un ffased o fywyd Cymreig. Rydw i wedi cael hynny o'r blaen; mae pobl yn disgwyl rhyw fath o stori hapus-ysgafn. Ond yn hytrach na hynny maen nhw'n cael, wel, fi. Beth bynnag yr ydw i.

Efallai nad oeddwn i'n yr hyn yr oedd Wedi 7 yn gobeithio amdano. Ac efallai na chaf fy ngwahodd ar y rhaglen eto. Wn i ddim. Ond ces i hwyl. Roeddwn yn falch iawn o'm fy hunan am lwyddo i ddefnyddio "Woo!" Ric Flair-add tair gwaith yn ystod y rhaglen. Woo.